Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging gaande gemaakt, die het herstel der geleden verliezen in de kortst mogelike tijd wil bevorderen door Overheidsbemoeiing met de mensenteelt, o. a. door de wettelike bevordering van ,.bijhuwelijken" en door de Overheidszorg voor de uit dergelike huwelijken geboren kinderen.

De plaatsruimte laat niet toe, uitvoerig op dit grote vraagstuk in te gaan. Daarom slechts het volgende.

Indien op eenig gebied de heilloze werking van de kapitalistiese maatschappij-orde onder invloed van de oorlog duidelik is geworden, dan is het zeker wel op dal van de vrouwenarbeid en het vrouwenleven. Na de man is nu de vrouw aan de beurt gekomen, om ten behoeve van het kapitalisme en tot instandhouding der maatschappelike „orde" lichamelik en geestelik te worden geëxploiteerd en uitgebuit. Ook met het persoonlik belang van de vrouw bij de hoogst mogelike ontwikkeling van haar aanleg en haar gaven en bij het maatschappelik nuttigst gebruik daarvan houdt de kapitalistiese maatschappij geen rekening. En tot een volledig nuttig gebruik van aller vrouwen vol-ontwikkelde gaven en arbeidskracht is de maatschappij van tans niet in staat; zij zal daar ook nooit toe in staat zijn, omdat de kapitalistiese „orde" berust op klassentegenstellingen, op de bevoorrechting van een klein deel der mensen, niet op grond van hun persoonlike gaven maar .op grond van hun bezit, boven de grote massa.

Intussen, de vrouwen worden aldus in massaas in de maatschappelike strijd geworpen. Het kiesrecht zal men haar niet lang meer kunnen onthouden. En evenals het kapitalisme, ten eigen bate het proletariaat voortbrengende, dat proletariaat tot zijn gevaarlikste vijand heeft doen opgroeien, zo is het kapitalisme tans bezig, de vrouwen ten eigen bate exploiterende, tegelijkertijd deze vrouwen op te voeden tot geweldige tegenstanders. De vrouwen tot het inzicht te brengen van het spel, dat de kapitalistiese ontwikkeling met haar spelen wil, en van het socialisties verzet, dat daartegen nodig is, zal in de komende jaren een der voornaamste opgaven der socialistiese propaganda moeten zijn.

De demokratisering van het staatsbestuur

Duideliker dan te voren heeft de wereldoorlog van 1914 aangetoond, welk een ramp voor de volkren de onvoldoende invloed

Sluiten