Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets overeenkomstigs geldt de vervulling der Overheidstaak in enige voorname binnenlandse aangelegenheden, met name de woning- en de levensmiddelen-politiek. In beide heeft men in Nederland de Overheid zooveel mogelik ter zijde gelaten. Zowel de woningvoorziening als de levensmiddelenvoorziening zijn ongeveer geheel aan de „vrije markt" en het „partikulier initiatief" overgelaten. Zelfs de woningwet bemoeide zich nog meer met maatregelen tot belemmering van de bouw en de bewoning van hygiënies-slechte woningen dan met maatregelen ter voorziening in de woning-behoefte. De wereldoorlog van 1914 heeft een ieder bewezen, dat de uitschakeling der Overheid èn bij de woningvoorziening èn bij de levensmiddelenvoorziening een fout is. Vóór de wereldoorlog was dat wel reeds bekend aan de slachtoffers van die fout, te vinden in de arbeidersklasse. Maar door de oorlog is die fout ook aan anderen geopenbaard. De geweldigste woningnood 'dwingt nu de Overheid tot ingrijpen, en de bedenkelikste levensmiddelennood drijft de Overheid tot het meest ingrijpend optreden. De anarchie, die op deze gebieden heerste vóór de oorlog maar die alleen voor de overheerste klassen schadelik was, — het onverantwoordelik stelsel van overlating van de voorziening in de allereerste maatschappelike levensbehoeften (zoals woningen en levensmiddelen) aan onverantwoordelike partikulieren, voor wie deze voorziening geen maatschappelike taak is maar een middel tot voorziening in eigen levensonderhoud en zo mogelik tot vorming van kapitaal, — zij wreken zich nu in de'onvoorbereidheid der Overheid voor de haar nu gedwongen opgelegde taak en in de mislukking van tal van Overheidsmaatregelen.

Een niet-verwonderlik maar wel eigenaardig verschijnsel doet zich hierbij voor, nl. dat het voornamelik de gemeentelike Overheid is, wier macht en wier taak in hoge mate vergroot en uitgebreid zijn.

De sociaal-demokratie ziet door de kortelik geschetste gang van zaken de juistheid van haar inzicht bevestigd, dat alleen de maatschappij zelve en de door haar ingestelde organen in staat zijn om de voorziening in de algemene maatschappelike behoeften behoorlik te regelen en de goede gang daarvan te waarborgen. En volkomen logies verlangt daarom de S. D. A. P. in haar laatstvastgesteld. Verkiezingsprogram, dat de Overheid deze door de oorlog haar opgelegde taak als een blijvende verplichte maatschappelike taak zal blijven vervullen. Waarbij dan tevens de

Sluiten