Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zo-even ontwikkelde eis van de grootst mogelike demokratisering van het bestuur zal moeten worden verwezenlikt.

De volksontwikkeling

De wereldoorlog heeft het grote belang der verbetering van de volksontwikkeling helaas op de achtergrond gedrongen. Helaas! maar ook natuurlik! Het geld, dat voor het militarisme wordt uitgegeven, is altijd een beletsel geweest voor de volksontwikkeling, die eveneens slechts tegen beschikbaarstelling van zeer veel geld werkelik goed kan worden verzorgd. Nu het geld voor het militarisme met ongeloofelike hoeveelheden en bedragen wordt verbruikt, blijft er voor de volksontwikkeling niet veel over.

De meergegoeden hebben voor de ontwikkeling hunner kinderen en voor zichzelf daar geen last van. De overheerste maatschappelike klassen daarentegen zijn ook hiervan weer de slachtoffers, en met hen het onderwijzend personeel van de lagere algemeenontwikkelende en vak-onderwijs-inrichtingen.

De S. D. A. P. denkt er niet aan, daarin te berusten. En met kracht zal zij in de komende jaren propaganda maken voor de verbetering der volksontwikkeling, o.a. voor de verwezenliking der eisen, opgenomen in haar Verkiezingsprogram van 1918.

De plaatsruimte noopt tot beƫindiging van dit geschrift, dat zich tot enige hoofdzaken moest bepalen en deze slechts kort kon behandelen, maar dat er naar gestreefd heeft, vooral te doen uitkomen, welke grote en verantwoordelike taak door de geschiedkundige ontwikkeling is toevertrouwd aan de sociaal-demokratie, zelve weer een voortbrengsel dier ontwikkeling.

Sluiten