Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke organisatie der voortbrenging (socialistische maatschappij).

„Onder den invloed dezer ekonomische revolutie heeft een deel van het proletariaat zich vereenigd met het doel om de totstandkoming der socialistische voortbrengingswijze te bevorderen.

„Bij dit streven stuit het op den tegenstand der bezittende klasse, die hierbij gebruik maakt van de staatsmacht, om het bestaande ekonomische stelsel te handhaven, waarbij zij steunt op dat gedeelte van het proletariaat, dat nog niet tot bewustheid van zijn taak als revolutionnaire klasse is gekomen.

„Hieruit. heeft zich de klassenstrijd ontwikkeld, die zich zoowel openbaart in den strijd eener zelfstandige arbeiderspartij om de politieke macht en ter opwekking van het klassebewustzijn bij de arbeiders, als in den strijd der vakvereenigingen tegen de patroons ter verkrijging van verbeterde arbeidsvoorwaarden.

„Het is de internationale sociaal-demokratie, waarin de arbeiders der geheele wereld, die tot bewustzijn van hun taak in den klassenstrijd zijn gekomen, zich hebben georganiseerd.

„De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij stelt zich ten doel, ook het Nederlandsche proletariaat te doen deelnemen aan dien internationalen strijd der arbeidende klasse.

„Zij wil daarbij zooveel mogelijk elke ekonomische of politieke beweging der arbeiders ter yerkrijging van betere levensvoorwaarden zoodanig ondersteunen, dat daardoor hun klassebewustzijn wordt opgewekt en hunne macht tegenover de bezittende klasse wordt versterkt.

„Zoolang het den arbeiders nog niet mogelijk is de staatsmacht in handen te nemen, zal zij trachten, alle politieke rechten te veroveren en dezen te gebruiken, zoowel om het geheele proletariaat in den klassenstrijd te organiseeren, als om invloed te verkrijgen op de wetgeving tef invoering van onmiddellijke verbeteringen in den toestand der niet-bezittende klasse en ter bespoediging der ekonomische revolutie".

B Beginselprogram, vastgesteld te Leiden in 1912

De ontwikkeling der maatschappij heeft geleid tot de kapitalistische voortbrengingswijze, waarin de massa der voortbrengers

Sluiten