Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v.oeld. 'Zóó . kan een groot artist aandoen. En tot de figuren die zulk een gevóél opwekken, behoort ook -Gustav.è Flaubert....

„In zijn werk ligt de schoonheid niet aan de oppervlakte; 't is geen schoonheid voor jan-en-alleman. Het publiek moet nog, voor die precieuze kunst worden opgeleid, opgevoed, opdat telkens een niéuwe kring van bégrijpers ontsta. Dit is één moeilijk werk./ dat geduld,. eischl. Daarom heeft Mr. Spanjaard met: zijn s,Uren met Fjaubért" een goed werk gedaan; want wf'. hopen en' vérondsrstellen . dat hy met dit boek weer een nieuwen kring in het publiek zal bereiken en vormen., •

,;Eeh . „Inletólme tot de kunst van Flaubert" zouden wij het willen noemen, omdat het den Weg tot begrip van het werk van dezen grooten artist voor velen zal kunnen openen en effenen.

„Tenslotte zij nog met blijdschap geconstatèerd, dat de HoUandia-Drukkerq met dit nieuwe deel van haar serie-uitgaaf zich op den goeden, weg bevindt, ont. dook middel van deze publicatie'; kennis van en belangstelling in.de groote denkers en groote altisten te verspreiden. Want deze „Uren met Flaubert" sluiten, zich waardig aan bij de „Uren" met Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Spmoza én met Goethe, Shakespeare en Nóvalis. . ,"

NIEUWE GESCHRIFTEN uitgegeven door de ▲ HOLLANDIA-DBUKKEBIJ TE BA ABN ▲

A. H: GerharD (Lid Tweede Kamer): PROLETARISCHE WETENSCHAP. f 045

HaveloCk ellis: HOEDER EN KIND. Geaut. vertaling

onder toezicht van Dr. A. W. van Rénterghem. ..-f 0.55

Dr. A. A.. de Vletter : WAAR SCHUIVEN WIJ HEEN? Open Brief aan Ouders en Opvoeders betreffende Kindervermaak en de Moderne Dansen. Mét

woord vooraf van Dr. J. H. GüNNiNG Wzn. f 045

Ü W; Stellwagen: HOE SIBERIË EEN RUSSISCH LAND IS GEWORDEN. f 04S

g- f= DE BrUYN Kops (Oud-Resident van Balt eh Lombok): OVER BALI EN ZIJNE BEVOLKINO.||| f 045

Ritmeester C. J. G. L. v.d.BÉfc0 Van Saparoea: DE MILITAIRE «ROET IN ' T OPENBAAR. f .045

A. Klaver: DE SOCIALE ZIJDE TAN HET SEXUEELE VRAAGSTUK. | (045

Zenuw-Arts A. M. Benders, DE INVLOED VAN HET GEVOEL OP DE REDELIJKHEID VAN .ONS DENKEN. f045

Lees vooral het juist verschenen: Frode SaPOLIN (Psychiater te Kopenhagen): „ZENUWGEZONDHEID". jEen Boek over onze Zenuwen.

Geaut. vertaling door Marg. Meyboom. f 9-75

. , Z'chzelf niet te verliezen" in dezen onrustigen tijd is een heele kunst. Dit boekje leert het u Het geeft .-bn uitstek p t a p t l s c ben raad voor de inrichting van ons dagelijksch leven.

Sluiten