Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. De Oprichting

De Algemeene Staatsparty ter behartiging van de belangen van het Nederlandsche volk werd opgericht ia October 1913.

Wanneer schrijver dezes, die niet tot de oprichters behoorde, zich er een beeld van tracht te vormen welke motieven vijfjaren geleden de oprichters bewogen om de eerste schrede te doen op een weg die, naar het zich thans laat aanzien, op den duur zal leiden tot een omkeering in onze geheele Nederlandsche politiek, dan zijn deze motieven, naar het mij voorkomt, hoofdzakelijk geweest van tweeërlei aard.

Aan de eene zijde zijn het geweest praktische motieven, naaivoren gebracht uit de kringen van middenstanders, die op grond van de ervaring levendig beseften dat de politieke strijd steeds was, hetzij een strijd voor de belangen van bepaalde groepen of een strijd voor dogma's, die met de behartiging van de economische belangen van het Nederlandsche volk niets te maken hadden. Uit deze kringen wenschte men een politiek die zich niet zoude bewegen op dogmatisch terrein en die ook niet, hetzij uitsluitend op de belangen der arbeidersklasse of op grootkapitalistische belangen gericht zoude zijn, maar die, naast deze, ook oog zoude hebben voor de belangen van den middenstand.

Aan de andere zijde zijn het naast deze praktische, ook idealistische motieven geweest die aanleiding gaven tot de vorming van een nieuwe groepeering op politiek gebied, het besef namelijk dat de voortdurende, telkens weer bij iedere verkiezing oplaaiende partijstrijd het Nederlandsche volk meer en meer uiteen scheurt, het levendig besef dat er front gemaakt moet worden tegen dé steeds verder voortvretende verdeeling van ons volk in allerlei klassen, secten en partijen die alle, door middel van de politiek,

Sluiten