Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun eigen separatistisch standpunt en zeer vaak ook hun eigen belang wenschen naar voren te brengen, een telkens weer kunstmatig aangewakkerde partijstrijd, waardoor ons volk meer en meer verdeeld wordt in allerlei scherp gescheiden groepen die naast, maar niet met elkander leven, zeer dikwijls zelfs vijandig tegenover elkander staan.

Enkele maanden voordat de Algemeene Staatspartij opgericht werd, was de felle verkiezingscampagne van 1913 met een nederlaag der rechtsche partijen geëindigd, maar alles wees er op dat het resultaat van dezen verkiezingsstrijd, de verandering van de meerderheid in de Tweede Kamer en de verandering van Ministerie, in den grond der zaak niet veel anders zoude beteekenen dan een verandering van décor op het politiek schouwtooneel; dat dezelfde partijen, meerendeels door dezelfde personen vertegenwoordigd, op dezelfde wijze als van ouds, over dezelfde onderwerpen zouden blijven doorbabbelen.

De oprichting van de Algemeene Staatspartij ontsproot eenerzijds uit het besef dat "de volksvertegenwoordigers zich hooger idealen voor oogen dienden te stellen dan het doel om politieke winst te behalen voor de eigen partij, anderzijds uit de overtuiging dat bij het tegenwoordige systeem van partijverdeeling en partijstrijd de behartiging van de economische belangen van het Nederlandsche volk op een schromelijke wijze werd verwaarloosd. Het waren geen politici die de Algemeene Staatspartij oprichtten, het waren mannen die beu waren van gepolitiek, die verlangden naar een maatschappij van minder enge, minder bekrompen partijzucht Misschien zijn er onder de oprichters van de Algemeene Staatspartij enkelen geweest, die oorspronkelijk bij andere politieke partijen aangesloten waren geweest maar deze op den duur den rug hadden toegedraaid, omdat zij zich met het politieke drijven niet konden vereenigen; hoofdzakelijk zijn de oprichters echter voortgekomen uit de kringen der kleurlooze middenstof, de groote massa der niet verpolitiekte Nederlanders, die tot nu toe bij verkiezingen altijd den doorslag heeft gegeven. Het is geweest een uit de kringen der kleurlooze middenstof ontspruitend praktisch middenstandsstreven, gelouterd door idealistische motieven, dat als reactie tegen de ontaarding der partijpolitiek het initiatief nam voor de oprichting der Algemeene Staatspartij.

Toen de nieuwe organisatie den 22en Maart 1915 met het eerste

Sluiten