Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nummer van haar officieel orgaan De Staatsburger in het openbaar optrad en haar doel uiteenzette, werd zij door de pers met hoongelach ontvangen.

Zoo schreef bijv. een bekend Haagsch dagblad op ironischen toon: „De partij welker bestuur uit eenige op het terrein van het openbare leven onbekende heeren bestaat, meent dat zij hen, die met haar van politieke partijen en van partij-politiek afkeerig zijn, zal kunnen vereenigen tot een machtige.... politieke partij in den lande".

Een ander blad meende dat de Algemeene Staatspartij en haar orgaan tegen den wind in gingen zeilen en sprak over een bespottelijk doodgeboren prulletje.

Een der Amsterdamsche dagbladen sprak van een oud geluid dat uit den toon van het eerste nummer van de Staatsburger klonk, meende dat de grondbeginselen der A. S. P. een barre gemeenplaats in de publieke conversatie vormen, was van oordeel dat van de maatregelen door de A. S. P. noodig geoordeeld, verscheidene reeds op de krukken van hun ouderdom liepen, was overtuigd dat voor een goede ontwikkeling van het democratisch parlementaire stelsel een gezond politiek partijleven een der voornaamste voorwaarden is en vatte zijn oordeel over de A. S. P. in het kort samen door de nieuwe organisatie als een malle en overbodige partij te kenschetsen.

Wij leven tegenwoordig snel, ook op politiek gebied; wanneer schrijver dezes, bladerende in den eersten jaargang van de Staatsburger of in het archief der A. S. P., deze en meer dergelijke, ongetwijfeld zeer goed bedoelde, maar toch niet bepaald welwillende uitlatingen tegenkomt, waarmede indertijd de Koningin der Aarde de nieuwe organisatie begroette, en dan daarmede vergelijkt hoe heden ten dage de grondgedachte van de A. S. P., de strijd tegen de ontaarding der partij-politiek allerwege wortel schiet, dan is het moeilijk zich voor te stellen dat hier slechts een tijdruimte van drie jaar tusschen ligt.

II. De kinderjaren

Het tijdvak van de oprichting af, tot Mei 1917, is gekenmerkt door herhaalde bestuurswisseling, het is een tijd waarin feitelijk nog gezocht werd naar den weg dien de organisatie zal moeten inslaan. Hoewel de Staatsburger van Maart 1915 af geregeld ver-

Sluiten