Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarden dan aanvankelijk door het Hoofdbestuur der A. S. P, voor hen bedongen waren.

In de eerste maanden van 1916 werd er een begin gemaakt met decentralisatie, door oprichting van plaatselijke afdeelingen te Haarlem en te Amsterdam.

Omstreeks denzelfden tijd protesteerde de Staatsburger krachtig tegen de wijze waarop de Regeering de drukpersvrijheid aanrandde door de gevangenneming van Schröder.

In Mei en Juni 1916 werd door het Hoofdbestuur bij den Minister van Landbouw en bij de Volksvertegenwoordiging aangedrongen op onteigening van levensmiddelen teneinde prijsopdrijving te voorkomen. In Augustus werd aan den Minister het verzoek gericht om den uitvoer van levensmiddelen tijdelijk stop te zetten, totdat een afdoende regeling voor de levensmiddelenvoorziening in het binnenland zoude zijn getroffen. In de Staatsburger van 15 October werd met nadruk gewezen op het verkeerde systeem dat de inkoop en verzending van graan voor de Nederlandsche Regeering in handen was van denzelfden persoon die in deze de Regeering van advies diende.

In December van dit jaar werd in een openbare vergadering te Amsterdam door Prof. Mr. J. A. van Hamel Onze politiek van den komenden tijd behandeld en zoude door Mevrouw Drucker de Grondwetsherziening worden besproken.

In Februari 1917 nam de A. S. P. weer zijdelings aan een verkiezing deel, door bij de gemeenteraadsverkiezingen in Watergraafsmeer steun te verkenen aan den door de S. D. A. P. gestelden candidaat. De persoon in kwestie, de heer content, had schrift telijk verklaard het programma van de Algemeene Staatspartij ten volle te onderschrijven, zoodat het Hoofdbestuur, toen er door een der leden zeer sterk aangedrongen werd op een actie in deze richting, geen termen vond om de gewenschte medewerking te weigeren. De heer Content werd niet gekozen. Het schrijven echter, waarin dit bekende lid van de S. D. A. P. zijn volledige instemming betuigde met de beginselen der Algemeene Staatspartij, is in de verkiezingscampagne van Juni 1917 nog herhaaldelijk ter sprake gekomen.

In Maart en April 1917 stond de Algemeene Staatspartij op een tweesprong. Den I4en Februari was tot voorzitter gekozen de heer J. homan van der Heide, die nog slechts korten tijd lid van de A. S. P. was en die na zijn verkiezing met groote energie de

Sluiten