Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Organisatie trachtte te leiden in een richting die de goedkeuring van de groote meerderheid der leden en ook van zijn medebestuursleden niet wegdroeg. Er was o.a. besloten om inplaats van het reeds bestaande programma van actie een beginselverklaring te ontwerpen en de nieuwe voorzitter kwam toen voor den dag met een ontwerp, dat een zeer geprononceerd autocratisch karakter had en dat het zwaartepunt der A. S. P. wilde leggen in het werken voor een georganiseerde vermeerdering der productie. Toen bovendien de voorzitter, buiten de andere leden van het Hoofdbestuur om, zich een vurig voorstander van de aanhangige grondwetsherziening en een fel tegenstander van wijziging van de regeling der troonopvolging toonde, en dit standpunt in hoofdartikelen in de Staatsburger ging verdedigen, was een conflict onvermijdelijk. Er hadden intusschen namelijk reeds verscheidene leden scherp stelling gekozen tegen de aanhangige grondwetsherziening, o.a. door medeonderteekening van een manifest voor een grondwetsherziening in nationalen geest, waarbij speciaal op de wenschelijkheid van regeling der troonopvolging werd aangedrongen.

Het ontwerp beginselverklaring van den voorzitter werd door een studie-commissie nader onderzocht, de wenschelijkheid der handhaving van ons onafhankelijk volksbestaan, regeling der troonopvolging en strijd tegen economische penetratie werd uitdrukkelijk vastgelegd, met het gevolg dat de heer HOMAN VAN der Heide zijn functie als voorzitter neerlegde en uit de partij trad. Met deze bestuurswisseling en met het aannemen van de nieuwe, door de studie-commissie ontworpen beginselverklaring, was de richting die de A. S. P. uit zoude gaan definitief vastgelegd, en was de tijd van de kinderziekten achter den rug.

III. De hoofdpunten der beginselverklaring

Papier is geduldig maar het is tegenwoordig schaars; het is dan ook zeer de vraag of de uitgever en de lezers er genoegen mede zouden nemen, wanneer wij hier de beginselverklaring van de A. S. P. in haar geheel lieten volgen. Wij zullen alleen de hoofdpunten in het licht stellen. Deze hoofdpunten, dus de hoofd, beginselen, waardoor naar onze meening de Nederlandsche politiek zal moeten worden geleid, zijn de volgende: ^ A. De A. S. P. stelt op den voorgrond de behartiging van de algemeene belangen van geestelijken en stoffelijken aard van

Sluiten