Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Nederlancfsche volk, in tegenstelling met de behartiging der bijzondere belangen van personen en partijen.

B. De A. S. P. is van oordeel dat de algemeene welvaart in de allereerste plaats de bijzondere zorg van het Staatsbestuur eischt, omdat de welvaartstoestand van de groote massa van het volk zeer onbevredigend is.

C. De A. S. P. wenscht handhaving van den onafhankelijken Nederlandschen Staat in de lijn, die door onze geschiedenis, onze nationale traditie en ons volkskarakter wordt aangegeven.

D. De A. S. P., bewust van de hooge beteekenis van het geestelijk leven en het streven naar zedelijke idealen, verlangt hiervan de bevordering door de actieve zorg en den steun vanwege het Staatsbestuur.

E. De A. S. P. wenscht dat de regeering berust op den volkswil en dat het Staatshoofd de verantwoordelijke Ministers kiest in overeenstemming met dien wil.

Van deze hoofdpunten geeft A. de grondgedachte weer, die reeds bij de oprichting van de A. S. P. heeft voorgezeten. De A. S. P. neemt uitdrukkelijk stelling tegenover het separatistische drijven van onze tegenwoordige partijpolitiek, tegenover het streven om in de politiek speciale zienswijzen of de belangen van speciale groepen naar voren te brengen. Een zekere tegenstelling tusschen min of meer behoudende en meer of minder vooruitstrevende elementen is in geen enkele vergadering, dus zeker niet in een volksvertegenwoordiging te vermijden, een dergelijke tegenstelling is ook gewenscht omdat deze er aanleiding toe geeft de kwesties van algemeen belang van verschillenden kant te bezien. Het is echter naar onze meening een eisch, waarvan niet mag worden afgeweken, dat de volksvertegenwoordiger zich steeds bewust blijft dat hij, strikt rechtvaardig, het algemeen belang en geen groeps-, secte- of partijbelang moet behartigen. Alleen wanneer de volksvertegenwoordigers allen staan op den grondslag van het algemeen belang, is vruchtbaar overleg denkbaar. Zoodra zij zich plaatsen op een separatistisch standpunt en zich speciaal als vertegenwoordiger van groepsbelangen beschouwen, wordt vruchtbare discussie onmogelijk; ieder heeft dan reeds een bepaalde, niet tengevolge van het onderling overleg met zijn medeleden, maar buiten de volksvertegenwoordiging om door ruggespraak met zijn partij gevormde overtuiging of een hem gegeven opdracht. De politiek moet dientengevolge ontaarden, want inplaats van het

Sluiten