Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderling overleg over de beste wijze om het algemeen belang te dienen, treedt dan het marchandeeren en transigeeren tusschen de vertegenwoordigers van verschillende partijen, teneinde door geven en nemen te komen tot de vorming van een meerderheid die in staat is de minderheid te dwingen.

Wat het tweede hoofdpunt, hierboven onder B. vermeld, van de beginselverklaring betreft, dit kenmerkt de A. S. F. als een groep die radicale hervorming op sociaal en economisch gebied dringend noodig acht. Er is geen twijfel aan dat reeds sinds tal Van jaren de voeding en de huisvesting van een zeer groot deel van het Nederlandsche volk zeer veel te wenschen overlaten.

Vermeerdering van het nationaal vermogen is geen kwestie van algemeen belang wanneer deze vermeerdering slechts betrekkelijk weinigen ten goede komt; wel is het een dringende eisch van rechtvaardigheid — en het is trouwens ook een eisch van zoogenaamd „praktische" staatkunde, want de binnenlandsche rust is er op den duur mede gemoeid — dat de welvaartstoestand van de groote massa wordt verbeterd. In een onlangs verschenen publicatie wordt medegedeeld dat het vleeschverbruik per hoofd van de bevolking per jaar in 1911 becijferd werd:

voor Duitschland op 52,7 K.G.

voor Engeland op 54.96 „

voor de Vereenigde Staten op 84,15 „ voor Nederland op 3 3,03 „

Dergelijke cijfers zijn een schande voor de elkander opvolgende ministeries en volksvertegenwoordigers die de behartiging van de belangen van het Nederlandsche volk in de laatste twintig jaar tot taak hadden. Onder het laisser-aller regime moge dan al het nationale vermogen in Nederland zeer aanmerkelijk zijn toegenomen, de welvaartstoestand van de groote massa van het Nederlandsche volk is eer verminderd dan vermeerderd. Het zou niet moeilijk vallen ook op het gebied van woningtoestanden met cijfers aan te toonen, dat ook reeds voor den oorlog de toestand hier te lande bedroevend veel te wenschen overliet.

Wanneer de A. S. P. streeft naar verhooging van de algemeene welvaart en onomwonden erkent dat de welvaartstoestand van de groote massa van het Nederlandsche volk zeer veel te wenschen overlaat, wil zij echter de oplossing niet zoeken op het dogmatische terrein van den Marxistischen klassestrijd; niet door een machtsverplaatsing en door uitbreiding van de ambtenarij, maar door samen-

Sluiten