Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

idealen om hem zijn onvoldoende voeding en gebrekkige huisvesting te doen vergeten. En in de tweede plaats moet het geestelijk leven en het streven naar zedelijke idealen niet worden gepropageerd op een wijze die tot scheuring en verdeeldheid in het Nederlandsche volk aanleiding geeft.

Wij willen behoorlijke huisvesting en behoorlijke voeding voor ieder Nederlander en dan voldoenden tijd voor ontspanning en voldoende gelegenheid voor ontwikkeling, opdat er zich een geestelijk leven ontplooien kan, dat zijn kracht niet zoekt in het stichten van haat, het aanstoken van verdeeldheid, het minachten van andersdenkenden, maar in wederzijdsche waardeering en gemeenschapszin.

Wat ten slotte punt E van de beginselverklaring betreft, dit legt uitdrukkelijk vast dat onze regeeringsvorm een democratische moet zijn. Volgens de Nederlandsche traditie moet het volk niet beschouwd worden als de gehoorzame onderdanen van den vorst, maar de vorst is de eerste dienaar van de gemeenschap. Een zeer Bekend Nederlander heeft enkele maanden geleden gezegd: „een nieuwe partij moet democratisch zijn of niet zijn". Volkomen juist; maar er is geen woord waarmede meer wordt gegoocheld dan met het woord democratie. Komt democratie daarop neer, dat men in schijn aan een ieder medezeggingschap geeft door invoering van het algemeen kiesrecht, maar dat in werkelijkheid al het gezag geconcentreerd wordt in de handen van eenige partijbesturen? Komt democratie daarop neer, dat de volksvertegenwoordigers tegen dat het naar de verkiezingen loopt van hun liefde voor het volk blijk geven door demagogische redevoeringen?

Het komt schrijver dezes voor dat het wezen der democratie vooral gezocht moet worden in:

1. de behartiging van de belangen van het geheele volk zoowel in stoffelijk opzicht als in zedelijk,, dus ook in tegengaan van corruptie, handhaving van de publieke moraliteit;

2. het gelegenheid geven aan ieder burger om onbewimpeld zijn meening te uiten en het rekening houden door Regeering en Volksvertegenwoordiging met de wenschen en meeningen die er leven in het volk;

3. een afdoende contröle op de daden der Regeering door het ^volk, vooral ook door het zuiver handhaven van het onafhankelijke, kritische standpunt waarop de volksvertegenwoordiging tegenover de Regeering moet staan;

Sluiten