Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezocht in de roekelooze uitvoerpolitiek die reeds sinds meer dan twee jaar door den tegenwoordigen Minister van Landbouw wordt gevolgd". Er werd aan H. M. in overweging gegeven aan het vraagstuk van de levensmiddelenvoorziening van het Nederlandsche volk haar volle aandacht te willen wijden.

In de Staatsburger van i September 1917 vinden wij weer een artikel: Het fiasco van het Posthuma-beleid. Den 28en September werd opnieuw een zeer uitvoerig request aan H. M. de Koningin verzonden waarin aan verscheidene concrete voorbeelden het beleid van Minister Posthuma werd getoetst en de conclusie werd getrokken dat deze Minister verre tekort is geschoten in zijn beleid. Het Hoofdbestuur wees er op dat een handhaving van dezen Minister binnen enkele maanden vermoedelijk aanleiding zoude geven tot zeer ernstige binnenlandsche onlusten en gaf H. M. in overweging dezen bewindsman te vervangen door een persoonlijkheid waarin het Nederlandsche volk vertrouwen stellen kan.

Den 4e» November 1917 spraken op een openbare vergadering te Amsterdam de heer burgers over de levensmiddelenpolitiek en schrijver dezes over het Kröller-Posthuma-beleid.

In de Staatsburger van 1 December komt een artikel voor van den heer Burgers over „Het tekort aan Graan".

Naar aanleiding van het in de Vrijzinnig Democraat door Mr. Marchant uitgesproken verwijt dat de bestrijders van het Posthumabeleid niet met hun beweerde, betere methode voor den dag kwamen, werd in de Staatsburger van 1 Februari 1918 een open brief aan Mr. Marchant gericht. In hetzelfde nummer komt een artikel voor over „Hongeropstootjes".

In de Staatsburger van 1 April 1918 werd in een artikel „Voedselvoorziening uit de Tropen" met cijfers toegelicht dat bij rationeel gebruik de Nederlandsche bodem het Nederlandsche volk zeer voldoende zou kunnen voeden.

Den 6en April werd door het Hoofdbestuur nogmaals een request aan H. M. de Koningin gezonden om er op te wijzen dat de noodtoestand van het Nederlandsche volk een onmiddellijk in* grijpen eischt en in overweging te geven onmiddellijk de noodige maatregelen te doen nemen teneinde het voor Nederland beschikbare broodgraan uit Amerika te doen afhalen. Naar aanleiding van dit request werd een nadere schriftelijke toelichting verzocht die den i8en April gegeven en in de Staatsburger van 1 Mei opgenomen werd. In deze toelichting werd er met nadruk op

Sluiten