Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak verbiedt, hebben ongetwijfeld de strekking gehad om een einde te maken aan het tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden zoo noodlottig gebleken systeem, dat de afgevaardigden speciaal voor separatistische belangen opkwamen. Twee eeuwen geleden behartigden de vertegenwoordigers van Holland uitsluitend de belangen van Holland, die van Zeeland kwamen speciaal voor de belangen van Zeeland op, enz. en in den strijd om de belangen der verschillende provinciën werd het algemeene belang maar al te vaak over het hoofd gezien. Wij hebben nu in den loop der laatste veertig jaar in onze binnenlandsche politiek een even noodlottig separatisme zich zien ontwikkelen; wij vinden nu in de zoogenaamde Volksvertegenwoordiging afgevaardigden die speciaal voor de Roomsch-Katholieke zienswijze en belangen opkomen, afgevaardigden die speciaal op een Calvinistisch standpnnt staan, afgevaardigden die speciaal de arbeidersbevolking tot politieke macht wenschen te brengen en de dogma's van Marx trachten te verwezenlijken, enz. En, evenmin als twee eeuwen geleden, wordt er, anders dan bij uitzondering, om de groote algemeene belangen gedacht.

Het Nederlandsche volk wordt meer en meer verscheurd en in vijandige kampen verdeeld door de kunstmatige thesen en antithesen die het door de beroepspolitici worden opgedrongen, den schoolstrijd en den klassestrijd. ;^fflM

Van den aanleg der forten bij Vlissingen, toch ongetwijfeld een zaak van het hoogste belang, waarover ieder volksvertegenwoordiger als onafhankelijk en ontwikkeld man zijn meening had moeten uitspreken, is indertijd een zuivere partijkwestie gemaakt, links tegen rechts.

De schoolstrijd beheerscht sinds veertig jaar onze politiek, maar ons onderwijs laat zeer veel te wenschen over, sinds jaar en dag wordt er alom geklaagd dat het onderwijs africht maar niet ontwikkelt, dat de onderwijsprogramma's overladen zijn, dat het onderwijs vaak neerkomt op examendressuur, dat er geen voldoende vakonderwijs wordt gegeven.

De ontginning van het steenkolenbekken in Limburg, de kanalisatie van de Maas is tegengehouden door de partijpolitiek, de drooglegging der Zuiderzee is nu sinds circa zestig jaar in beraad en enkele weken geleden werd een ontwerp, dat ruim dertig jaar oud is er met spoed in enkele avondzittingen van de Tweede Kamer doorgejaagd.

Sluiten