Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvattingen omtrent de behartiging van het algemeen belang.

2. Scherpe partijdiscipline en gedetailleerde partijprogramma's leiden er toe zelfstandig oordeelende, onafhankelijke personen uit de volksvertegenwoordiging te weren en propagandisten die vast zijn in de leer van hun partij naar voren te brengen; zij hebben demagogische waarde maar zijn in strijd met een goede behartiging van het algemeen belang.

3. De wijze waarop de Nederlandsche politiek in de laatste tientallen jaren in hoofdzaak beheerscht wordt door de kunstmatig naar voren gebrachte antithese van de sektescholen en van den klassestrijd, houdt een gezonde ontwikkeling van de volkswelvaart tegen en maakt van onze nationale eenheid een parodie.

4. Onze Nederlandsche politiek heeft, in strijd met den geest van artikel 78 van de Grondwet, meer en meer een separatistisch karakter gekregen; de invoering der evenredige vertegenwoordiging is hiervan een uitvloeisel.

5. Onze tegenwoordige politiek is slechts in schijn democratisch ; in werkelijkheid berust de leiding bij eenige volksmenners die met schoonklinkende leuzen en fraaie programma's de kiezers begoochelen.

6. De normale taak van de volksvertegenwoordiging is in hoofdzaak die van controleerend, kritisch toezien, teneinde te zorgen dat de regeering de algemeene belangen van het volk zoo goed mogelijk behartigt.

7. De Nederlandsche volksvertegenwoordigers beschouwen het in hoofdzaak als hun taak om te kibbelen over partijdogma's.

8. Bij de verkiezingen in 1918 zullen de in de volksvertegenwoordiging zetelende partijen tevergeefs trachten met hun verouderde, eenigszins afgestofte leuzen de kiezers opnieuw te vangen.

9. Het is een zaak van groot nationaal belang dat alle Nederlanders die de ontaarding van onze partijpolitiek erkennen, hiertegen gezamenlijk front maken.

10. Inplaats van het zoeken naar thesen en antithesen waardoor het Nederlandsche volk verdeeld wordt, moet komen het streven naar synthese, naar gemeenschappelijke behartiging van het algemeen belang.

Sluiten