Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de handen van ambtenaren, zal er in tal van gevallen veel duurder, veel langzamer en veel omslachtiger gewerkt worden dan thans, en de impuls voor het invoeren van verbeteringen, voor het op touw zetten van nieuwe ondernemingen zal dan vrijwel verloren zijn. Wij achten een beter in elkander grijpen van de verschillende met productie, transport en distributie in verband staande bedrijven, zoowel onderling als wederkeerig, de allereerste voorwaarde om te kunnen geraken tot verhooging van de algemeene welvaart.

Productie, transport en distributie zullen over het algemeen geregeld moeten worden door particulier initiatief, met behulp van particulier kapitaal, maar onder het organiseerend, leidend, steunend en controleerend optreden van den Staat.

Een zeer urgente eisch is verder de grondige herziening van het belastingstelsel; er zal een billijk en eenvoudig belastingstelsel moeten worden ingevoerd, hoofdzakelijk neerkomende op een sterk progressieve inkomsten- en vermogensbelasting, zware successiebelasting, vooral in de zijlinies, en belasting op goederen in de doode hand. Afschaffing van de indirecte belastingen op de levensmiddelen is dringend noodig.

Een grondige hervorming van ons rechtswezen is niet minder noodzakelijk; snelle en goedkoope rechtspraak, waaronder begrepen politierechtbanken ter berechting van kleine overtredingen en instelling van een rijkspolitie voor het geheele land.

Een grondige regeling van de agrarische kwestie door een speciale wet wordt ook dringend vereischt; men zal in dit opzicht niet tegen zeer radicale maatregelen mogen opzien. De wijze waarop de grondprijzen vooral onder den invloed van speculatie steeds verder worden opgedreven, brengt een voortdurende stijging van de prijzen der levensmiddelen mede en in steeds sterker mate wordt zoodoende de geheele natie schatplichtig aan de grondeigenaars. Hetzelfde is, en zelfs in nog sterker mate, met de bouwterreinen in de groote steden het geval.

In allerlei opzichten zal zoo grondig en ingrijpend mogelijk gereorganiseerd moeten worden, niet met de bedoeling de verbetering van de levensvoorwaarden van de minvermogende klassen te gebruiken als een politiek strijdmiddel, maar omdat het is een eisch van rechtvaardigheid. En deze hervorming zal niet tot stand moeten worden gebracht door het stoken van haat, door het stichten van tweedracht, maar door eendrachtig samenwerken van allen ten bate van het algemeen. Nooit en nergens ter wereld is

Sluiten