Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maatschappij beter, de menschheid gelukkiger geworden doordat men over en weer verdeeldheid zaaide.

Een volharden bij de tegenwoordige antithese tusschen het laisseraller dogma aan den eenen kant, het dogma van den klassenstrijd aan de andere zijde, voert ons regelrecht naar de revolutie, naar de volkomen desorganisatie van de samenleving. Waarheen het op de spits drijven der partijpolitiek leiden moet, ziet men op dit oogenblik in Rusland; roof en moord, brandstichting en plundering, hongersnood en epidemische ziekten, en ten slotte de overheersching van het Duitsche imperialisme. Slechts van een synthetisch streven in de richting van radicale hervorming op sociaal gebied is redding te wachten.

X. Het standpunt van de A. S. P. ten opzichte van enkele concrete vraagstukken

Hoe de A. S. P. staat tegenover het Staatspensioen blijkt onmiddellijk uit het feit, dat een der Hoofdbestuursleden van den Bond voor Staatspensionneering, de heer H. Z. Zegers DE Beyl in alle achttien kieskringen candidaat is gesteld. Talrijke leden van de A. S. P., verscheidene van onze candidaten, zijn van ouds lid van den Bond voor Staatspensionneering.

Naar aanleiding van eenige door het Hoofdbestuur van dezen Bond gestelde vragen werd het standpunt van de A. S. P. ongeveer op de volgende wijze door o.ns Hoofdbestuur uiteengezet:

De Algemeene Staatspartij is van oordeel dat in de nieuwe wetgevende periode de ouderdomsverzorging als een zeer belangrijk punt ten spoedigste moet worden geregeld. Wij meenen te mogen aannemen, dat de door de Algemeene Staatspartij gestelde candidaten onze zienswijze in dezen deelen 1). De Algemeene Staatspartij acht het Staatspensioen een eisch van rechtvaardigheid. Tegenover de plichten die het individu heeft ten opzichte van de gemeenschap, staat het recht van het individu op ondersteuning

') De A. S. P. acht het in strijd met art. 86 van de Grondwet haar eventueele afgevaardigden een mandaat mede te geven of op eenigerlei wijze drang uit te oefenen op de zienswijze tegenover bepaalde vraagstukken; zij acht dit ook in strijd met de waardigheid van den volksvertegenwoordiger, die als onafhankelijk man vrij moet zijn, zijn .eigen oordeel te zeggen. Over de kwestie van het Staatspensioen zullen echter vermoedelijk alle candidaten van de A. S. P. in hoofdzaken éénstemmig denken.

Sluiten