Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onverbreekbare geheel naast elkander moeten staan. De zoo vaak van demagogische zijde aangeheven leus van onmiddellijke invoering van zelfbestuur voor Indië is niet te verwezenlijken, omdat alleen de gemeenschappelijke verhouding tegenover Nederland de band vormt die al die verschillende eilanden en volkeren vereenigt. Een krachtig, doortastend, rechtvaardig, vooruitstrevend bestuur is voor Indië dringend noodig, geleidelijke ontwikkeling in de richting van zelfbestuur zeer gewenscht. Strijd tegen de steeds aangroeiende ambtenarij en bureaucratie, gezonde, consequent doorgevoerde decentralisatie, goede zorg voor de hygiëne, krachtige bevordering van het onderwijs, bevordering van nijverheid en landbouw maar met een zorgvuldig waken voor het bewaren van het evenwicht tusschen grootkapitaal en kleine Inlandsche landbouw, verlichting van den belastingdruk, bevordering van de visscherij, strijd tegen den woeker, ontwikkeling van Indië ter wille van Indië zelf en niet als wingewest voor uitwonende rentetrekkers, maatregelen tegen de steeds verder voortschrijdende finantieële drainage van Indië, bevordering van de kennis omtrent Indië in Nederland en omgekeerd, het zijn slechts enkele van de vraagstukken die op een spoedige behandeling en oplossing wachten.

De belangstelling voor Indische vraagstukken en de kennis omtrent Indische vraagstukken, laat tot nu toe in het Nederlandsche parlement bedroevend veel te wenschen over, en maar al te vaak trachten onze Nederlandsche beroepspolitici Indische kwesties van urgente beteekenis te maken tot een speelbal van Nederlandsche partijpolitiek. Een dergelijk streven is uit den booze; de Indische vraagstukken mogen nimmer worden beschouwd uit het oogpunt van de kunstmatige tegenstellingen waarmede onze partijpropagandisten het eene deel van het Nederlandsche volk tegen het andere ophitsen, en evenmin mag er naar gestreefd worden de ontaarde Nederlandsche partijpolitiek met haar schoolstrijd en klassestrijd over te planten op Indischen bodem.

Het praktisch-idealistische streven van de A. S. P. Het veldwinnen van onze beginselen

Onder de van allerlei zijden door politieke tegenstanders tot de A. S. P. gerichte verwijten, verwijten die de geheele toonladder doorloopen van smerige demagogen af, tot verstokte reaction-

Sluiten