Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nairen toe, is er geen dat zoo vaak terugkeert en dat van zoo verschillende zijde tot ons gericht wordt als dit, dat wij idealisten zouden zijn. In den grond der zaak is dit geen verwijt maar een compliment, want tot nu toe zijn het nog altijd de idealisten geweest die de wereld vooruit hebben gebracht.

Waren de mannen die driehonderd vijftig jaar geleden hier te lande den strijd aanbonden voor volksvrijheid en gewetensvrijheid tegen geestesdwang en vorstenalmacht soms geen idealisten; was het geen hoog ideaal dat hen bezielde en de kracht gaf om er alles voor ten offer te brengen? Waren de mannen die honderddertig jaar geleden de Fransche revolutie voorbereidden en de leuze vrijheid, gelijkheid en broederschap onder woorden brachten, soms ook geen idealisten?

Wij hebben een ■ ideaal, het ideaal om te verwezenlijken het eendrachtig samenwerken van het geheele Nederlandsche volk in het stoffelijk en geestelijk belang van onze geheele gemeenschap. En dat ideaal is praktisch bereikbaar wanneer wij allen slechts doen in die richting wat onze hand vindt om te doen; wanneer wij niet slechts mooi praten over onze idealen, maar die idealen ook in -praktijk trachten te brengen.

Wij moeten ook in de politiek streven naar datgene wat ons allen, Nederlanders, vereenigt; wij moeten wegnemen uit de politiek datgene wat ons, Nederlanders, scheidt en verdeelt.

En de teekenen des tijds wijzen er op, dat onze beginselen alom wortel schieten en veld winnen. Het Democratisch Verbond, dat zich uit de oude A. T. A. G. combinatie trachtte te ontwikkelen, formuleerde op bijna overeenkomstige wijze als wij het stelling nemen tegenover de partijpolitiek. De Economische Bond kiest niet zoo scherp stelling als de A. S. P. dit doet, maar zij erkent met ons het verderfelijke en onvruchtbare van den strijd om allerlei dogmata van economischen, socialen en theologischen aard, den sterielen woordenstrijd, zooals die dag aan dag gestreden wordt in de Nederlandsche volksvertegenwoordiging. De Bond voor Staatspensionneering, de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, het Verbond tot Democratiseering der Weermacht, de Vereeniging van Ouders en Gezinshoofden, zij willen allen buiten de bestaande politieke groepeeringen om, een doel van algemeene strekking bereiken.

En wanneer ook door de beroepspolitici tegenwoordig telkens weer naar voren wordt gebracht dat er geen separatistische be-

Sluiten