Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere bijdrage tot de geschiedenis " van wording ,ea beginselen der. „Algemeene Staatspartij'' verscheen in 1914 in de serie ,.Van Rechts en Links", onder den titel:

De Party dar Kleurlooze Middenstof

door

fe'lö. REIMAN Prijs f 045 Een brochure die iedereen lezen moet is:

Vrijzênnig-Democratische Actit|l

Een woord van opbouwende Critiek

door

OEORGE NYPELS

Oud-Lid van den Gemeenteraad te 's Hoge

Prtjs f 0.45

^^P^^k zie, dat de vrazinnige partij te gronde gaat, als de/V. D. voormannen er zich niet met nieuwe kracht, met nieuwen ijver, met nieuw talent, met nieuw inzicht, met nieuw stelsel toe zetten, om dê V. D. partij te maken tot een volkspartij, tot een zelfbewuste volkspartij".

géorge Nypkls.

In de serie „VAN RECHTS EN LINKS'? «ja o.a. verschenen: Dr. W. van Ravesteyn }t„ De Antithese en de Arbeiders. Marinus Kok, Rechts nóch Links. Het isolement van den Bond

van Christen-Socialisten. J. C. Ceton, De Vakbeweging en de Politieke Strijd. Een Anti-Revolutionair, Het Beginsel der Econom ie. W.P. G. Helsdingen, De Rechtspositie en de Arbeidsvoorwaarden

van Ambtenaren on Werklieden in 's Rijks dienst.

H. Heineken-Daum, Het Vrouwenkiesrecht.

joh. Land, Het Roode Gevaar.

Evert Temme, Beginselverzaking In den Schoolstrijd-

Dr. J. van Leeuwen, De Vrouwenbeweging en de Strijd voor het

Vrouwenkiesrecht in NederlandDr. W* van Ravesteyn, De Oorlog en de International?^ joh. Land, In dagen van Oorlogsgevaar- („Het, pacifisme",

Internationale", „Het Ccsnwpotftistiie", ,jDe Volkaweefbaarheid"

en „Oorlog en Vrede").

Dr. A. G A. Hoffman, Het Bizonder Onderwijs en de weg tot zijn gelijkstelling met het Openbaar Onderwijs van wege de Overnei$l|||^ Per 10 nrs. f 3.50 — Afzonderlijke nrs. f 0.45 UITGAVBI D|R ÉïLLANDlA-DRyKrè

Sluiten