Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar spoedig kwam de ontgoocheling. Kappeyne's schoolwet werd niet alleen de oorzaak van een met eiken dag toenemenden bloei der anti-revolutionaire partij, maar bracht dezen en de Roomschen hechter dan vroeger tot elkander, en verschil van inzicht omtrent het al of niet gerechte van de eischen der democratie noodzaakte haar met eene meerderheid in de Kamer 4 jaren laüg van l.yndens ministerie aan het roer te laten, en afbrokkelende tot het doode punt zich onder het derde ministerieHeemskerk nog gelukkig te prijzen, dat wat er in hunne oogen 1 ook aan den zoo bekwamen staatsman faalde, deze tenminste pal stond tegenover clericale eischen op schoolgebied.

Wij, die dezen tijd niet actief doorleefd hebben, kunnen makkelijk zeggen, dat in dezen toestand niets vernederends lag; dat het gemis aan eendracht natuurlijk moest komen toen verkregen was waarnaar men als éénstemmig eendrachtig streefde, en dat veranderde oeconomische 'omstandigheden, die in de eerste plaats belangstelling vroegen voor het sociale vraagstuk, ook hier andere groepeering noodzakelijk maakte, tenzij ... de toenmalige liberalen als één man hadden begrepen, welke schoone taak hen wachtte; hoe het in de allereerste plaats aan hen, de liberalen, de vrijheidsmenschen paste na de burgerlijke vrijheid ook de economische vrijheid te geven, altijd voor zoover de wetgever daartoe kan meewerken. Edoch, eene politieke partij, die jarenlang in de hoogst gevaarlijke positie verkeert, dat ze alleen de lakens uitdeelt, is nu juist niet in de gunstigste conditie om de teekenen der tijden te begrijpen. En zoo kwam het dat men, niet veel verder kijkende dan de oppervlakte van het water, niet het dieplood ter hand nam, dat gewezen zou hebben op het hoogst noodzakelijke van de sociale koers, maar dat men slechts al het grievende voelde, in en buiten de Kamer, dat men, na de partij in den lande geweest te zijn, tot eene onmacht gedoemd was, die leidde tot het zich moeten laten welgevallen van een ministerievan Lynden en een ministerie-heemskerk.

Het was o.i. ook dit gevoel, dat de Commissie van Bestuur van de Kiesvereeniging Burgerpligt te Amsterdam, in dien tijd de liberale kiesvereeniging te Amsterdam van welke verreweg de grootste invloed uitging, er toe bracht eene poging te doen om de eendracht in de liberale gelederen te herstellen. Geene poging, men

Sluiten