Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheide wel, om door het bewandelen van nieuwe banen de liberale partij weer te doen winnen aan invloed, dien ze had ingeboet, maar eene om, al zwijgende, over hetgeen verdeelde weer één te zijn. Het zal wel geen betoog behoeven, dat zulk een pogen reeds daardoor met den vloek der mislukking beladen was, en wij zullen dat dan ook weldra zien.

Het Bestuur van Burgerpligt richtte een vertrouwelijk schrijven tot de kiesvereenigingen „de Grondwet" te Amsterdam, „de Grondwet" te 's Gravenhage, „de Vrijzinnige kiesvereeniging" te Rotterdam en de kiesvereeniging „Burgerpligt" te Rotterdam, waarin er op werd gewezen, dat de krachtsontwikkeling der liberale partij in den lande bij gelegenheid der jongste verkiezing, zoowel als de uitslag der keuze bij voornoemd bestuur het voornemen had doen rijpen eene poging te doen, ten einde zoo en zoover doenlijk éénheid en samenhang in de verspreide deelen onzer geestverwanten te brengen. Het meest passend middel ter verwezenlijking van dit plan, scheen het Bestuur te zijn: de stichting eener Liberale Unie, centraalpunt van bespreking, voorlichting, leiding, waar en wanneer daaraan behoefte zou blijken te bestaan. Vóór zij echter tot openbaarmaking van hare plannen overging wilde het bestuur van Burgerpligt de meening daarover kennen van de vier andere kiesvereenigingen, opdat hare eventueele instemming zou vrijwaren tegen de kansen eener mislukking. De gevraagde kiesvereenigingen gaven aan de uitnoodiging gehoor, en zoo werd op Zondag 7 December 1884 in het lokaal Zeemanshoop des namiddags I2Y3 uur eene vergadering gehouden, bijgewoond door de H.H.:

Van „Burgerpligt" te Amsterdam: J. D. van den Berg, C.J.M. Dijkmans, Prof. Mr. G. A. van Hamel, Mr. J. A. Levy, Armand Sassen, Mr. J. E. Veltman en J. Voute Czn.

Van „de Grondwet" te Amsterdam: P. J. van der Aa, A. J. C. J. S. Bergsma, P. A. van Oosterwijk Bruyn, F. L. S. van Heeckeren, H. L. M. Luden, P. E. Tegelberg, F. J. W. H. Schmitz.

Van „de Grondwet" te 's Gravenhage: J. Addink, P. J. Snel, J. Telting.

Van „de Vrijzinnige kiesvereeniging" te Rotterdam: Dr. J. B. Kan, Mr. B. C. J. Loder, A. Piate, en

Van „Burgerpligt" te Rotterdam : B. Denekamp, S. P. de Lange.

In deze vergadering, gepresideerd door Mr. J. A. Levy als

Sluiten