Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil. Dien hoog sten wil, maar deszelfs stellige openbaring, rechtstreeks te maken tot het constitutief en organiseerend beginsel van den Staat, schijnt mij' derhalve een salto mortale, daar ik voor terug wijk. Ik ken eerst den Staat uit zijne eigene, insgelijks door God gegeven regels, 'eer ik derzelve hoogere gronden, door alle vetschillende instanties, terug leide tot hetgeen over alles is".

Op de vergadering van 4 Maart kwam men niet met de gestelde: vraagpunten klaar. De aanneming met groote meerderheid van eene motie-drucker „De vergadering is van oordeel, dat essentieele voorschriften als thuis behoorende in de Statuten thans geen onderwerp van beraadslaging kunnen uitmaken" deed de beantwoording der vraagpunten sub 1 uitstellen; de aanneming van eene motie Fockema Andreae gaf de te benoemen Commissie van Uitvoering de opdracht een huishoudelijk reglement te ontwerpen en aan eene volgende vergadering ter behandeling voor te ^ggen. Tot leden van deze Commissie (tegenwoordig heet die in de L. U. het Hoofdbestuur) 9 in getal, werden gekozen: Mr. J. A. Levy, te Amsterdam, Prof. Mr. G. A. van Hamel, idem, A. Plate, Rotterdam, Mr. E. H. Karsten, Arnhem, Prof. H. L. Drucker, Groningen, Mr. G. H. van Bolhuis, Utrecht, Mr. H. J, Dijckmeester, Gorcum, Mr. E. Fokker, Middelburg en Mr. D. Wicherlink, Zwolle. Allen namen de benoeming aan, behalve de Hr. Plate; in zijne plaats werd toen gekozen Mr. J. B. Kan uit Rotterdam, die de benoeming aannam.

Dit was het eerste bestuur van de Liberale Unie. Mr. J. A. Levy nam kort daarop zijn ontslag wegens verschil van inzicht met zijn medeleden over de roeping der Unie en voorzitter werd Prof. Mr. G. A. van Hamel. De Hr. J. Voüte Czn. die voorloopig het secretariaat op zich had genomen werd als zoodanig op 15 Mei vervangen door den Hr. P. L. Tak, die later één der voormannen van de sociaal-democratie werd, en wiens plotselinge afsterven in het najaar van 1907 door zijne vele vrienden nog diep wordt betreurd.

Toch kan men de Unie op de vergadering van 4 Maart 1885 nog niet geconstitueerd noemen; dit geschiedde feitelijk in de vergaderingen van 6 Juni en 12 December van dat jaar. In de eerste vergadering werden Statuten en Huishoudelijk Reglement en bloc aangenomen, waarin de stille werkzaamheid omschreven

Sluiten