Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat daarbij toepassing behoort te erlangen het beginsel van persoonlijken dienstplicht,

spreekt den wensch uit, dat thans en wel zonder eenig verwijl op den grondslag van het aanhangig wets-ontwerp eene regeling van dit onderwerp tot stand kome".

Spoedig daarop eischten de algemeene verkiezingen in 1891 aller aandacht. Het Hoofdbestuur van de Liberale Unie ontwierp een manifest, waarin werd aangedrongen op Kiesbevoegdheid voor alle mannelijke meerderjarige ingezetenen, die lezen en schrijven kunnen en tn staat zijn tn eigen onderhoud en dat van het gezin te voorzien. Hervorming van het samenstel onzer belastingen, voornamelijk door invoering eener progressieve directe belasting, gepaard met afschaffing der patentbelasting, afschaffing der accijnsen op de eerste levensbehoeften en vermindering der mutatierechten.

Verder eene legerinrichttng die gegrond is op het stelsel van y den persoonlijken dienstplicht. Op sociaal gebied werden dezelfde wenschen geuit als in 1887. (Zie bldz. 15).

Al was dit dan geen program, het was een kleur bekennen waardoor het zeker aan het conservatieve gedeelte in de Unie niet gemakkelijk werd gemaakt zich in dien kring behagelijk te voelen. Eene poging in de vergadering van 6 Maart 1891 van den Hr. Lamping en 11 anderen waar onder meer Prof. Buys en de Hr. Plate om dit ontwerp-manifest. te vervangen door een kort woord, dat niet zoo zou afdalen tot in de bijzonderheden van wettelijke regeling mislukte; eenemotie in dien zin werd, nadat Prof. Drucker namens het Hoofdbestuur had medegedeeld, dat het zeer ernstig zou moeten worden overwogen of het het mandaat, in de motie besloten, zou kunnen aanvaarden, met 61 tegen 21 stemmen verworpen.

Het ontwerp manifest werd zonder ingrijpende wijzigingen daarin aan te brengen verder goedgekeurd.

In hetzelfde jaar trad tengevolge van de overwinning bij de stembus het ministerie Tienhoven—Tak van Poortvliet op. De laatste was toen hoofdbestuurder van de Liberale Unie, en zijne hand is gemakkelijk te herkennen in de redactie van de paragraaf over de Kiesrechtbevoegdheid in het manifest aan de kiezers. Zijne plaats in het Hoofdbestuur werd toen ingenomen door den Hr. Goeman Borgesius (de bepaling dat geen Kamerlid

Sluiten