Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

programma, de richting aangevend waarin, na het totstandkomen der kiesrechthervorming, de democratische politiek der naaste toekomst zich dient te bewegen, en geschikt om te strekken tot vereenigingspunt voor alle vooruitstrevende vrijzinnigen;

dat dit programma behoort te staan op den bodem der tegenwoordige Grondwet — niet omdat deze in elk opzicht bevredigend is, maar omdat het een eisch is van practisch beleid, aanstonds alle krachten te wijden aan de vele hervormingen, door haar bepalingen geboden of mogelijk gemaakt;

dat bovenal de sociale vraagstukken de aandacht vorderen, opdat ook in de wetgeving de belangen van den arbeid en den arbeider ten volle tot hun recht komen, elke bevoorrechting van het tkapitaal ophoude en, in het algemeen, voorzoover de wetgeving invloed uitoefent op de verdeeling der maatschappelijke goederen, meer rechtvaardigheid worde betracht;

Besluit:

aan het Bestuur op te dragen om, met inachtneming van het bovenstaande, en lettende op hetgeen op verschillend ander gebied — in de eerste plaats op dat der gemeente-financiën — een krachtig handelen van den wetgever eischt, een programma voor de Liberale Unie, na behandeling in de kiesvereenigingen, aan de goedkeuring der Algemeene Vergadering te onderwerpen.

Genoemd voorstel werd met 39 tegen 11 stemmen aangenomen; eene poging van de voormannen uit „Burgerplicht" te Amsterdam, de H.H. Wertheim, Hubrecht, Asscher en Jolles, om het programma te ontwerpen na de totstandkoming der Kieswet, om geene twistvragen in de L. U. op te werpen nu de liberale partij al hare zonen noodig heeft om de kiesrechtuttbreiding te doen slagen, had dus weinig of geen succes. Bijzonderen aanstoot hadden deze heeren genomen aan de woorden „dat elke bevoorrechting van het kapitaal ophoude". Zij meenden, dat deze ten gevolge moesten hebben, dat men de liberalen ging beschouwen als stiefbroeders van radi-f calen en socialisten.

In de vergadering van 14 Nov. 1896 werd het programma vast- ( gesteld \ Eene laatste poging van de Leidsche heeren Fockema

:) Dit vaststellen van een program werd door de conservatieven tot eenv krachtig wapen tegen de Unie gemaakt. Het heette dat zij de candidaten wilde binden aan een imperatief mandaat en verlagen tot stemmachines. Het, H. B. vond noodig het kabaal te bedwingen door de grieven te weerleggen in eene brochure: „De Liberale Unie en hare bestrijders" (Dec. '96).*

Sluiten