Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andreae, Oppenheim, van Hamel en van Baumhauer om niet tot de vaststelling van een programma over te gaan, maar enkel van de candidaten voor de Tweede Kamer instemming te verlangen met de grondgedachte van het door het Bestuur aangeboden hervormings-programma en erkenning van de noodzakelijkheid van het op den voorgrond stellen der vraagstukken in het tweede ontwerp-besluit als urgent aangewezen, mislukte. Een desbetreffend voorstel werd na breedvoerige discussie niet 46 tegen 25 stemmen verworpen, niettegenstaande de Hr. OPPENHEIM de sinistere voorspelling deed „dat het kervornungsprogram het graf zou delven voor vele corypheën der partij".

Het Hervormingsprogramma en het program van Urgentie werden ten slotte aldus vastgesteld en met de volgende overwegingen:

„De Liberale Unie in hare Algemeene Vergadering van 14 Nov. 1896;

Overwegende:

dat voor haar de tijd gekomen is tot het vaststellen van een staatkundig programma, geschikt om te strekken tot vereenigingspunt voor alle vooruitstrevende vrijzinnigen;

dat voor de gezonde ontwikkeling van ons staatkundig leven noodig blijft de handhaving van onze constitutioneele instellingen en volksrechten tegen iederen aanval van welken kant ook ondernomen, maar dat daarmede gepaard moeten gaan ingrijpende hervormingen ter bevordering van de geestelijke en stoffelijke welvaart van het geheele volk;

dat bovenal op het gebied der sociale vraagstukken krachtig de hand aan het werk moet worden geslagen opdat in de wetgeving elke bevoorrechting van het kapitaal ophoude, de belangen van den arbeid en den arbeider tot hun recht komen, en in het algemeen, voor zoover de wetgeving invloed uitoefent op de verdeeling der maatschappelijke goederen, meer rechtvaardigheid worde betracht;

Besluit vast te stellen het volgend

HERVORMINGSPROGRAMMA.

§ 1. Ten aanzien van het kiesrecht blijft de Liberale Unie in overeenstemming met' wat in 1891 en 1894 door haar beleden werd: eene zoo ruim mogelijke uitbreiding van het kiesrecht, los van eiken band met belastingen, noodzakelijk achten.

Sluiten