Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. Ten aanzien van de sociale vraagstukken worde van den wetgever verlangd:

instelling van Kamers van Arbeid met toekenning van gelijke rechten aan werkgever en werkman;

regeling van het arbeidscontract tot betere verzekering van de wederzijdsche rechten en verplichtingen;

de nadere regeling van de pachtovereenkomst ter voorkoming, dat de eigenaar alle risico ten nadeel van den pachter brenge en hem rechtmatige vergoeding voor aangebrachte verbeteringen onfhoude;

beperking van overmatigen arbeidsduur ook voor volwassen mannelijke arbeiders, en verzekering van een ivekelijkschen rustdag, zooveel mogelijk den Zondag;

invoering van een stelsel van verplichte verzekering tegen de nadeelen waaraan de arbeid blootstaat, ten gevolge van ongevallen, ziekte, invaliditeit en ouderdom, en zulks, althans voor invaliditeit en ouderdom, desnoods ten deele op kosten van den Staat;

vaststelling van bepalingen tot ingrijpende verbetering van woningtoestanden;

hervorming van het onteigeningsrecht, noodzakelijk niet alleen met het oog op woningbouw, maar ook ter bevordering van productieve bearbeiding van onontgonnen gronden en van doelmatige uitbreiding van de bebouwde kommen der gemeenten;

meer afdoende behartiging van de volksgezondheid ook door toezicht op de volksvoeding en het tegengaan van vervalsching van levensmiddelen;

meer ingrijpende maatregelen tegen drankmisbruik;

herziening der armenwet ter erkenning van de plicht der overheid, om voortwoekering van het pauperisme te keeren en de armenverzorging niet aan te merken als uitsluitend uitvloeisel van haar politiezorg.

§ 3. Onafhankelijk van wettelijke maatregelen, behoort de Overheid, waar zij rechtstreeks of middellijk als zverkgeefster optreedt, tegen misbruik van werkkrachten te waken, o. a. door voorschriften omtrent arbeidstijd en loon.

§ 4. Ten aanzien van de volksopvoeding zijn dringend noodzakelijk: invoering van leerplicht, ook voor voortgezet of herhalingsonder- | wijs, en betere regeling der onderwijzerstractementen, uitbreiding 1

Sluiten