Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag, ongevallenwet, ziekte-, invaliditeits- en ouderdomsverzekering, verbetering der woningtoestanden, eene nieuwe armenwet, leerplichtwet, verbetering van den rechtstoestand der vrouw, behartiging van het lot van verwaarloosde kinderen, maatregelen ter behartiging van de ontwikkeling van landbouw, veeteelt, handel en nijverheid, en invoering van den persoonlijken dienstplicht. Het kiesrecht werd thans niet genoemd, omdat men eerst de werking van de wet VAN Houten wilde afwachten.

De Liberale Unie had dus het oude standpunt geheel prijsgegeven, dat een program onnoodig is, omdat alle liberalen van éénen stam zijn; in het hierboven genoemde verweerschrift „De Liberale Unie en hare bestrijders" wierp het bestuur het verwijt verre van zich dat het door het program van de liberale partij scheuring zou hebben verwekt. Het had slechts een zuiveringsproces bewerkstelligd, dat tot krachtiger organisatie van werkelijk gelijkgezinden voert, wat aan de gezonde ontwikkeling van het politieke leven ten goede moet komen.

Vermeld dient npg, dat in die vergadering van 14 Nov. 1896 Mr. Kerdijk voorstelde zich niet meer te noemen „vooruitstrevende vrijzinnigen", maar vrijzinnige democraten, daar de Uniemannen door aanneming van § 1 van het Hervormingsprogram democraten waren geworden. De vergadering kon zich daarmee echter niet vereenigen, en zoo bleef die naam bewaard voor hen, die vijfjaar later uit de Unie zouden "treden.

De stembus van 1897 bracht eene meerderheid links en het eerste kabinet van sociale hervorming trad op, het ministeriePlERSON-BoRGESIUS. De spijt dat dit kabinet niet uitsluitend uit geestverwanten van de Liberale Unie bestond werd noch door de Liberale Unie-kamerclub noch door de Liberale Unie zelve binnengehouden, en is weinig bevorderlijk geweest aan het besef dat het de allereerste plicht van iederen hervormingsgezinde was dit kabinet krachtig te steunen. Mr. Drucker moge in een Tweede Kamerzitting van November 1908 verklaard hebben, dat de sociale hervorming sinds den val 9ia dit kabinet stil heeft gestaan, dat is meer dan 7 jaar na dato; toen genoemd kabinet aan het roer was meenden de L. U.-mannen, vooral de felsten van hen, dat er meer gedaan kon worden en krachtiger kon worden opgetreden, en ze lieten daarvan herhaaldelijk blijken. De stem-

Sluiten