Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver dezer regelen is lange jaren lid van de Liberale Unie, sinds 1901 maakte hij deel uit van het Hoofdbestuur. Hij kan met de hand op het hart zeggen, dat bij alle verschil van gevoelen er van eene onaangename discussie in al die jaren geen sprake was; dat het Hoofdbestuur het altijd op den duur eeqs werd, zoodat daarin wezenlijk „Unie" was, en hetzelfde geldt van de afdeelingen.

Liefste wensch blijft altijd -bij ons dat er weer vereeniging zal komen met hen, die niet van ons hadden moeten heen gaan.

Toen bij de motie over de Staatsexploitatie der Spoorwegen Mr. Trejjb, Dr. Bos en Dr. lely hunne redevoeringen hadden gehouden zeide ons een hoogst ontwikkeld Nederlander, die de discussies had bijgewoond, en die door zijn langdurig verblijf in het buitenland geheel buiten onze politieke partij en partijtjes stond: eene partij kan trotsch zijn op Dr. Bos en Dr. Lely en Mr. Treub.

Eenigszins aarzelend moesten wij hem bekennen, dat ze tot tweê verschillende partijen behoorden. Verbaasd vroeg hij naar het waarom daarvan.

En wij brachten het niet verder dan tot een: Als U het weet, moogt U het ons zeggen.

V. 1909 tot heden

De verkiezingen van 1909 is de Liberale Unie ingegaan met naast haat Hervormingsprogram voor het eerst een kort strijdprogram, een „verkiezingscry", zooals dit in 't Engelsche politieke leven wordt genoemd. Daarbij werd de leuze aangeheven voor die hervormingen, welke „onder de bestaande omstandigheden op den voorgrond moesten worden gebracht". Het was dus uitteraard een beperkte formule, die aldus luidde:

„met handhaving van de vrijzinnige beginselen, neergelegd in het Hervormingsprogramma in 1905 aangenomen, zal de Liberale Unie bij de a.s. verkiezingen vóór alles krachtig propaganda maken voor algemeen kiesrecht na voorafgaande Grondwetsherziening en voor eene sociale hervorming, om tegemoet te komen in de nooden van die medeburgers, wien het niet gelukt is, als zij oud geworden zijn in eigen levensonderhoud te voorzien, bij voorkeur in de richting van staatspensioneering".

Sluiten