Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier klonk de klacht, dat door aanneming van het nieuwe Grondwetsartikel 192 de levensvoorwaarden voor de bijzondere scholen al te gereedelijk te gunstig waren gemaakt en de openbare school achteruit gezet. Voorts, dat ook deze partij zich ondanks de buitengewone tijdsomstandigheden te zeer in het gewone, politieke zog had laten voortleiden.

Meer dan eenige andere partij kon de Liberale Unie tegenover het eerste verwijt er echter op wijzen, dat het juist door't toedoen van hare kamerleden is geweest, met name door het amendement van Raalte, dat het Grondwetsvoorstel nog gewijzigd is geworden en aan de openbare school steviger houvast is blijven waarborgen, dan de compromis-commissie en de compromis-regeering aanvankelijk hadden voorgesteld. Is met het nieuwe artikel, zoo mag de verdediging luiden, uit billijkheidsoogpunt ruimere bekostiging van 't bijzondere onderwijs ingevoerd, — onveranderd blijft daarnevens het oogmerk der liberalen, om de overheidsschool zoo te bestieren, dat zij niet alleen het peil van 't onderwijs blijve opvoeren maar ook zooveel mogelijk aan de algemeene behoefte der weldenkende burgers kan voldoen.

De Liberale Unie heeft deze onveranderde richting ten gunste voor het openbare onderwijs ook in haar Urgentie-program voor 1918 duidelijk vastgesteld. Ook bij de ingrijpende, door 't nieuwe kiesstelsel uitgelokte herziening der partijorganisatie in den zomer van 1917, zoowel als bij de opstelling van de candidatenlijsten, heeft deze strooming hare teekenen gezet. De partij heeft daarmee tevens wel blijk gegeven, het zooeven in de tweede plaats genoemde verwijt niet op zich te willen laten rusten.

De Liberale Unie gaat de nieuwe periode tegemoet na zich ook in zichzelve te hebben herzien.

Ten deele moest dit ook het gevolg zijn van 't verscheiden van den man, die zoo langen tijd haar voorganger en voorzitter was geweest, Mr. goeman borgesius. Reeds bij zijne benoeming tot kamerpresident in 1913 als voorzitter der partij vervangen door Mr. Fock, verstak borgesius door zijnen dood in 1916 de partij van zijne geheele persoonlijkheid. In borgesius heeft de Unie ongetwijfeld een zeer bijzondere kracht gehad. Hij was de man van de bereikbare hervormingen en van de samenwerking ook der verschillenden. Is hiertegen wel eens 't verwijt van opportunisme gericht, in waarheid spruit zulke taktiek toch voort uit de echt liberale gedachten van werkzaamheid en verdraagzaamheid. Wie b.v. nog

Sluiten