Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens herleest, op wat voor doeltreffende wijze borgesius het Ministerie van 1897 bij zijne toetreding tot het bewonderenswaardige hervormingsministerie heeft weten te maken, en wie nagaat hoe onophoudelijk hij geijverd heeft voor de samenwerking onder de vrijzinnigen, gevoelt dat de liberale richting in dezen Unie-man eenen staatsman heeft gehad. Toen Mr. Fock borgesius als voorzitter der Tweede Kamer opvolgde, werd na eenigen tijd Prof. heeres als president der Unie gekozen. De heer roodhuyzen, die jaren lang secretaris der Unie is geweest, trad als zoodanig af; in zijn plaats werd de heer P. otto benoemd.

De Liberale Unie had gemeend, dat de verkiezingen van 1918, onder 't nieuwe kiesstelsel te houden, weer zouden worden ingegaan onder een vernieuwde vrijzinnige concentratie. Naar hare meening eischt ook de verdere toekomst van ons land nog een krachtig vrijzinnig regeeringsbeleid, zoowel om zijn positieven inhoud: zorg voor de economische en geestelijke ontwikkeling van ons volk, als wegens de negatieve taak: verweer tegen clericale zoowel als tegen socialistische overheersching. De Unie heeft dan ook al het hare gedaan, om de vrijzinnige concentratie, die zoo goede vruchten had opgeleverd, te doen voortduren. Zij wendde zich tot de Vrij-liberale en de Vrijzinnig-Democratische partijen, en ook tot de algemeen vrijzinnigen in den lande, met eene algemeene motie om een gezamenlijke program op democratischen grondslag vast te stellen.

Deze wensch is echter afgestuit op den onwil van de Vrijzinnigdemocratische leiding, hoewel ook verschillende mannen van beteekenis in dien kring er zich voor geporteerd hebben getoond. De stoot in de bazuin, door de Unie aangeheven, zal evenwel door talrijke onafhankelijke vrijzinnigen worden verstaan. Welke ook de uitslag der verkiezingen voor de vrijzinnigheid in het algemeen moge zijn, — voorzichzelve rekent de Liberale Unie op den krachtigen steun van zeer vele geestverwanten en aanhangers, omdat zij zich de vertegenwoordigster mag blijven rekenen van een vooruitstrevende, vrijzinnige staatkunde over de groote lijn. Zal deze haar roeping jegens Nederland ten volle kunnen blijven vervullen, dan is daarvoor toch eenmaal weer eea breede vrijzinnige eenheid noodig, en de zorg, dit beginsel levend te houden, ligt in de handen van de Liberale Unie. Staat zij sterk, dan blijft door haar de kracht van een talrijk en hervormingsgezind liberalisme in Nederland, gehandhaafd.

Sluiten