Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit moge zoo zijn.

Doch daarmede komen wij op 't gebied der toekomst-geschiedenis, die wij misschien later nog eens zullen ontleden, maar waaraan wij thans slechts onze wenschen en verwachtingen meegeven kunnen.

De Liberale Unie is de verkiezingen ingegaan met een zeer goed geformuleerd urgentie-program van de meest voor de hand liggende hervormingsmaatregelen, waarvoor ze opkomt. De toelichting daarop is zeer waardevolle lectuur te noemen. Het program omvat:

1. Invoering van "het actieve algemeen vrouwenkiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen.

2. Een parlementaire commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden worde ingesteld.

In alle verdragen met buitenlandsche mogendheden, zonder onderscheid, worde de goedkeuring voorbehouden voor de StatenGeneraal.

Samensmelting van de diplomatieke en consulaire diensten.

Medewerking aan elke ernstige algemeene poging tot volledige toepassing van het beginsel der internationale arbitrage en tot ontwapening.

3. Toekenning aan alle 65-jarigen, die ter voorziening in hun onderhoud en dat van hun gezin een geregelde uitkeering noodig hebben, van het recht op een ouderdomspensioen.

Invoering eener verplichte verzekering tegen de gevolgen van ziekte en invaliditeit, in ééne regeling samengevat, die zoowel in geldelijke uitkeering als in geneeskundigen bijstand en verpleging voorziet.

Algemeene invoering bij de wet van een maximum arbeidstijd in fabrieken en werkplaatsen.

Nadere wettelijke regeling der collectieve arbeidsovereenkomst.

Herziening der woningwet. Maatregelen ter bevordering der volksgezondheid.

4. Krachtige aanvatting eener herziening van het Wetboek van Koophandel en der hervorming van het burgerlijk procesrecht.

Verbetering van het strafstelsel.

Regeling van de rechtspositie der ambtenaren.

Sluiten