Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Herziening der Wetgeving op het Onderwijs.

6. Opheffing, zoodra mogelijk, van de in verband met den oorlogstoestand ingevoerde staatsbemoeienis met landbouw, handel en bedrijf.

7. Wettelijke maatregelen in het belang van de economische weerbaarmaking van Nederland.

8. Voor den duur van den wereldkrijg: inrichting der mobilisatie op beperkter schaal.

Na den oorlog, zoolang ontwapening geen werkelijkheid wordt: grondige herziening der wetten op het stuk der defensie, ter betere bereiking van een naar eigen aard van volk en grondgebied eenvoudig en praktisch ingericht Volksleger.

9. Algemeene verhooging van het peil der salarissen van ambtenaren en verder personeel in overheidsdienst.

Nadere regeling der financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeente. Spoedige aflossing, zoover in redelijkheid mogelijk door een heffing in eens, van den door den oorlogstoestand en de crisisuitgaven veroorzaakten schuldenlast. Voorziening in de verdere behoeften der schatkist door blijvende huldiging van het beginsel „belasting naar draagkracht".

10. Een algeheele herziening van het Regeeringsreglement voor Nederlandsch Oost-Indië worde ter hand genomen. Uitbreiding der bevoegdheden en wijziging in samenstelling van en in verkiezing voor den Volksraad; doorvoering der decentralisatie. Bij de exploratie en exploitatie van delfstoffen enz. moet staatsexploitatie op den voorgrond staan. Verdediging van het grondgebied van Nederlandsch Indië door een Inlandsche en Europeesche militie. Maatregelen tot verbetering van het "onderwijs in zijn verschillende schakeeringen.

11. Voor Suriname: bevordering van regeeringswege van aanvoer van deugdelijke werkkrachten en van aanmoediging der deelneming van Nederlandsch kapitaal in het landbouwbedrijf en de industrie. Loslating van vooropgestelde stelsels betreffende de financieele verhouding tot het moederland.

Juni 1918. J. A. VAN HAMEL.

Sluiten