Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts zullen de groote landen, in zooverre zij de beschikking hebben over grond- en hulpstoffen, voor onze fabrieken benoodigd, waarschijnlijk niet bereid zijn die af te geven op zulke voorwaarden, dat onze industrie als concurrente op de buitenlandsche of koloniale markten, die zij zelf wenschen te veroveren, kan optreden. Verschijnselen, wijzend op een dergelijke verdrukking onzer welvaart, zijn er reeds; zij zullen zich straks, zoodra de belligerenten hun volle aandacht aan de economische strategie kunnen schenken, vermenigvuldigen. En in een wereld van ten top gedreven zelfzucht en mededinging zal geen ander een hand uitsteken om ons te helpen: op zich zelf, op eigen wil en kracht is ons volk aangewezen.

Maatschappelijk program

Om te drijven naar inspanning, om te zorgen dat geen krachten ongebruikt blijven of verspild worden, is de Economische Bond opgericht. Hij wil het Nederlandsche volk voorbereiden op den economischen wedijver, waar het zal gaan om zijn bestaan en zijn onafhankelijkheid en, zoo dikwijls hij daartoe bij machte is, leiding geven. Zijn voornaamste taak zal dan ook liggen in de maatschappij: hij wil het economisch leven met al zijn heldere en duistere perspectieven overzien en van zijn afdeelingen maken brandpunten van belangstelling in de welvaartsvraagstukken van heden en toekomst, van algemeenen en plaatselijken aard. Hij wil in zijn publicaties materiaal aandragen en daardoor kennis verspreiden omtrent economische wetten en toestanden, wijzen op wat verzuimd is en op wat kan worden ingehaald; hij wil, in 't kort, ons volk in zoo ruim en diep mogelijke mate geven eene economische opvoeding.

Daartoe bepaalt zich zijn streven niet. Al wat kan strekken om doelmatige organisatie in de maatschappij te bevorderen, zal op den steun van den Economischen Bond kunnen rekenen. Wij zien, thans wellicht klaarder dan ooit te voren, dat eendracht macht maakt en willen dien regel in toepassing brengen, waar dusverre de vrije krachten onafhankelijk van elkander en, te vaak, eenzijdig werken tot bevordering van Nederlands economischen bloei.

„Even goed" — aldus heeft Mr. M. W. F. TREUB in het eerste nummer van „De Loods", het orgaan van den Economischen Bond, dat deel van onze taak omschreven — „evengoed als het vakvereenigingsleven onder de arbeiders, mede onder den invloed

Sluiten