Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de algemeene organisatie van de werkloosheidsverzekering, bezig is aan kracht te winnen, heeft ook de vereenigingsidee de werkgevers onder den drang der oorlogsomstandigheden in toenemende mate aangegrepen. En het is te verwachten, dat ook de coöperatie zal blijken versterkt uit den huidigen toestand te voorschijn te komen.

Dat alles is verblijdend of heeft althans verblijdende elementen, ook al zijn er aan de aaneensluiting speciaal van werkgevers eeneren arbeiders anderzijds onmiskenbare schaduwkanten. Maar... die verschillende organisaties zijn bewust eenzijdig. Zij zoeken niet het algemeen belang. Wat zij beoogen is het bijzondere bedrijfsbelang of het ruimere werkgevers- of arbeidersbelang in het algemeen. Bij de coöperatie staat even eenzijdig het verbruikersbelang op den voorgrond. Dit is geen critiek; integendeel zulke organisaties met bepaalde oogmerken zijn, ondanks haar eenzijdigheid, hoogst nuttig en zelfs noodig. Maar zij missen de hoogere waarde van het doel, dat op het algemeene volksbelang gericht is.

Zelfs vereenigingen als bijv. de Maatschappij van Nijverheid en de verschillende Landbouw-Maatschappijen — al stellen zij zich op hooger plan — hebben toch nog niet het algemeene belang in al zijn geledingen en schakeetingen voor oogen. Zij zoeken bepaalde bronnen van volkswelvaart tot hooger bloei te brengen en verrichten daarmede uitstekend werk. Maar werkelijk algemeen is ook hun doel en hun werken niet. Ook zij hebben een afgebakend deel van het geheel tot arbeidsveld.

Er ontbreekt dus nog een schakel, die de meer of minder eenzijdige en partieele organisatie kan samenbinden. De Economische Bond stelt zich ten doel als zoodanig te fungeeren. Hij begrijpt heel goed, dat hij dit aanvankelijk nog schuchter en zoekend en tastend zal moeten doen. Maar toch gevoelt hij, 'dat hij hier nuttig werk zal kunnen doen, als hij eenmaal vertrouwen zal hebben weten te winnen en te wekken. Hij acht het niet onmogelijk na eenige jaren van werken een band te vormen tusschen hen die de belangen van handel of nijverheid voorstaan en de landbouwersvereenigingen; hij wil pogen leiding te geven ook bij de vraag in welke bedrijven de kleine en middenstands-onderneming den strijd tegen de groot-onderneming slechts tot eigen schade kan ■volhouden en op welk terrein zij daarentegen ook in de toekomst een maatschappelijk nuttig arbeidsveld vindt; hij wil medehelpen aan de wegwqzing hoe het kleinbedrijf zich in verschillende takken

Sluiten