Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bedrijf economisch kan sterken en een vernieuwde sociale kracht kan vormen; hij zal pogen ook de middenstanders te doordringen van de groote kracht, die van de coöperatie bij den uitbouw van het maatschappelijk organisme kan uitgaan; en hij hoopt tevens werkgevers-vereenigingen eener- en arbeiders-vereenigingen anderzijds te kunnen brengen tot het inzicht van de schadelijkheid van al te groote eenzijdigheid in haar opvattingen en optreden".

Zullen wij in staat zijn dat werk te volvoeren? De tijd is nog niet gekomen om daarover te oordeelen; maar, zelfs zoo wij een deel dier ontzaglijke taak zullen kunnen volbrengen, zal er van den Economischen Bond eene kracht ten goede uitgaan, welke in het welvaartspeil van het Nederlandsche volk noodwendig tot uitdrukking moet komen.

Studie, geestdrift en volledige toewijding wordt daartoe van de leden van den Bond geëischt, speciaal van diegenen, die door opleiding of maatschappelijke positie in staat zijn, de noodige voorlichting te verstrekken. Maar de wil ontbreekt niet en ook heeft de politieke strijd, waarin wij ons om dringende redenen hebben begeven, bij geen onzer de scherpe omlijning van onzen werkkring in de maatschappij doen vervagen; in al onze vergaderingen, waar thans reeds het plan van opbouw wordt besproken en overwogen, komt dat voortdurend uit.

Zijn wij eenmaal met het volbrengen van onze taak, naar vast en weloverwogen program bezig; slagen wij er in belangstelling voor de welvaartsvraagstukken te wekken in breede kringen van ons volk, dan voorzien wij ook, dat zij, die thans nog weifelend tegenover dat deel van onzen arbeid staan, ons geleidelijk zullen steunen en helpen. Wij hebben velen noodig. Ons volk krijgt zijn economische voorlichting dusver nog alleen op ruime schaal van één enkele politieke partij, de socialistische, die, gekluisterd aan een vermolmd, maar uiterlijk imponeerend geheel van wijsgeerige dogma's, op eenzijdige en al te dikwijls misleidende voorstelling van feiten of aanwending van theorieën is aangewezen, teneinde haar politieken groei te bevorderen. En hoewel het onderricht, dat de Economische Bond öp zoo ruime manier wil verstrekken, in geen enkel opzicht zal mogen dragen een politiek karakter; hoewel het maatschappelijke werk in zijn geheel onafhankelijk zal moeten blijven van eenig partij-oogmerk, zal toch de onbevangenheid, die onze daden en uitingen behoort te leiden, een heilzaam middel

Sluiten