Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreesden — toonen, dat zij van den ernst van den toestand, waarin ons land zich bevindt, geen flauw besef hebben ofwel dat zij geen ander wapen dan dat der verdachtmaking tegen ons weten te voeren.

Winstmakerij, zeker, in zooverre daaronder moet worden verstaan, dat het inkomen van ons volk op peil blijve en niet wegens voortdurend verlies of gebrek aan materiaal en brandstof onze fabrieken en werkplaatsen gesloten moeten worden en werkloosheid den arbeidersstand teistere of dat onze landbouw tijdig worde gewaarschuwd niet datgene voort te brengen, wat misschien onverkoopbaar zal blijken.

Winstmakerij óok, zoo dat beteekent te zorgen, dat de koopkracht van ons volk ongerept blijve en zoo mogelijk wassen moge en er jaarlijks genoeg bespaard kunne blijven om onze koloniën tot ontwikkeling te brengen en eigen werkkracht en werklust binnen onze grenzen emplooi te geven. Doch zoo men met dat woord bedoelt, dat wij enkel bedacht zijn op het bezorgen van hooge winsten aan de ondernemers en uit zijn op verkapte dividenden-politiek, dan miskent men ons streven uit partijzucht of opzettelijk.

Wij zijn ons volkomen bewust, dat de ontwikkeling der maat- | schappij zal moeten gaan in sociale richting en dat het gansche bedrijfsleven zal moeten worden herbouwd naar een plan, dat de verschillende klassen en standen der maatschappij dichter tot elkander brengt en op gelijker wijze dan dusver aandeel geeft I in de opbrengst van de welvaartsbronnen. Wij wenschen geen I bevoorrechting noch zijn wij blind voor sociaal onrecht of voor het onmiskenbaar feit, dat breede lagen der maatschappij van het leven bijna alleen de lasten hebben te dragen, zonder een deel van de lusten te genieten. Wij kennen den bestaanden nood van den arbeidersstand en wij weten opperbest, dat deze nog steun behoeft, wil hij in den economischen wedstrijd, dien wij verwachten, niet aan veerkracht verliezen. „De maatschappelijke vooruitgang" — zoo drukte Mr. Treub het onlangs uit — „moet voor het grootste deel te voorschijn komen als resultante van het spel van krachten uit het vrije sociale leven, gebonden door dwingende regelen van eerlijk spel, opdat ook de zwakkeren hun invloed op de resultante zullen kunnen doen gelden en zij niet door ongebondenheid van de sterkeren zullen worden verdrongen en vertrapt".

Sluiten