Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelden. Meer dan ooit te voren moet de regeering zich inlaten met allerlei économische vraagstukken en het oogenblik schijnt niet verre, waarop zij, door den oorlogsnood gedrongen, het geheele economische verkeer zal beheerschen. Dat moge van tijdelijken aard zijn, men mag verwachten, dat nog geruimen tijd de staat hier richting zal aanwijzen of versperren. Hoewel het gewenscht is, dat hij zoo spoedig mogelijk terugkome van die bedrijfsbelemmeringen, distributie-regelingen en andere verorderingen, welke alleen in en door den oorlogstoestand gerechtvaardigd zijn en zelfs in den tegenwoordigen tijd zijn bemoeiingen niet dan overeenkomstig onafwendbare noodzakelijkheid uitbreide, het blijft zijn plicht aan de economische politiek in de toekomst zijn volle aandacht te wijden.

De wijze, waarop hij hier ingrijpt kan van overwegende beteekenis zijn voor onze welvaart; wij zouden mitsdien onze taak slechts half vervullen, indien wij niet poogden onze beginselen te doen werken ook op het gebied van wetgeving en bestuur.

Dat geldt te meer, omdat het hier te lande met „de politiek" al sedert vele jaren zeer treurig gesteld is. De bestaande partijen hebben er een spel van gemaakt, waarin de belangen des volks meer de rol van strijdmiddelen dan van doeleinden vervullen en het er enkel op aankomt elkander de loef af te steken^met schoone beloften of een hak te zetten met manoeuvreeren. Er wordt ontzettend veel gepraat en getwist en er komt bijzonder weinig~tot stand. Wat niet geheel ligt in de „politieke" zone, d.w.z. het gebied, waarop de partijen elkander bij eiken stembusstrijd opnieuw bestrijden, wordt verwaarloosd; slechts wat een pakkende cry bij de verkiezingen oplevert en de stemmen van dikwijls geïnteresseerde groepen doet verwachten, trekt onze politici onweerstaanbaar aan.

Tot nu toe waren zeven partijen op het Binnenhof vertegenwoordigd. Dat is veel voor honderd kamerzetels, wij geven het gaarne toe, en het zou allerminst noodig zijn, dat nog een achtste groep een plaats poogt te veroveren, indien het niet juist haar oogmerk ware in te gaan tegen de praktijken, welke thans in de staatkunde worden toegepast. Reeds om haar soms in de historie verloren geraakt bestaansrecht en haar afzonderlijk optreden te motiveeren, zoeken de partijen naar al wat het volk verdeelt. Verschillen van overtuiging worden opgespeurd en aangewakkerd om het materiaal voor nieuwe politieke stellingen te verschaffen, die

Sluiten