Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worde voor het heden, maar ook, dat geen der toekomstkansen voor de herwinning van onze welvaart daarbij worde prijsgegeven of geschaad. Men weet — en het is een der weinige dingen die men weet — dat de onderhandelingen worden gevoerd door personen en colleges, welke ressorteeren onder verschillende departementen en dat verschillende ministers invloed kunnen uitoefenen, niet slechts op het aanknoopen, doch ook op den loop van onderhandelingen met andere staten. Er zijn reeds door de achterwacht harde noten gekraakt over de samenwerking tusschen al die organen, er was dus reden te over voor een behoorlijk parlement om hier een oog in het zeil te houden. Er is nochtans niets van gekomen: de politieke partijen, wier ijver sedert jaren op niets dan den politieken strijd, in zijn engsten, kleinsten vorm, was toegespitst, konden zich niet opwerken tot de hoogte van deze aloverheerschende belangen en lieten alles over aan een regeering, die juist inzake de economische politiek reeds blijk had gegeven geenszins volkomen homogeen te zijn.

Met de distributie was het even erg. Het ware plicht der Kamer geweest, hier dagelijks toe te zien op de daden van zooveel verantwoordelijke en onverantwoordelijke regeeringsorganen. Haar was het welzijn van het Nederlandsche volk toevertrouwd. Maar aanvankelijk lieten de Kamerleden zich paaien met postjes in allerlei commissies en verzuimden daarbij de middelen te scheppen, waardoor zij onbevangen het geheel zouden kunnen overzien. Zoo kwam het, dat een tijdlang de veelvuldige en schier alle even onvruchtbare distributie-debatten ontaardden in een strijd tusschen de Kamerleden onderling over het grooter dan wel geringer succes, waarmede zij in hunne commissies de zaken hadden geleid of gevolgd.

Toen eindelijk de groote afrekening zou plaats vinden, wist de Kamer feitelijk niets. Een der afgevaardigden had vier maanden lang detective-diensten moeten verrichten om althans enkele der ergste feiten te kunnen achterhalen, maar het debat verliep in een dispuut over de juistheid dier daadzaken, waarover de hoorders geen beslissing konden geven, omdat een mondelinge behandeling zich daartoe niet leent. Van ernstige bestudeering vooraf was geen sprake geweest en het merkwaardige der gansche distributieberaadslaging was dan ook niet, dat zij niet tot een besluit heeft geleid, maar wel dat de Kamer daarbij nog niet heeft ingezien, dat het vóór alles er nu op aankwam zich de organen te ver-

Sluiten