Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trokken zijn, er mede in aanraking worden gebracht, des te hooger gezag zal straks de wet genieten en des te minder kans bestaat, dat de beslissing erover van politieke motieven afhankelijk wordt.

Wat baat voorts de vrije baan voor den volkswil, indien deze ten slotte te pletter moet loopen op het steile pad onzer wetgevingsmethode? De burgerij kan hare politieke gevoelens uiten, kan partijen of partijgroepeeringen aan het roer helpen of doen kwijnen, zoolang geen betere gang van zaken in de regeeringsbureaux verzekerd is, zal zij slechts een minimaal deel van hare verlangens verwezenlijkt zien.

De Economische Bond heeft derwege als eersten eisch van zijn program het volgende gesteld:

„Hervorming van en in de Departementen van Algemeen Bestuur, zoodanig, dat zij op een goede en snelle behandeling zijn ingericht, zonder bureaucratisch formalisme, en een vlotte samenwerking waarborgende. Verandering in de werkwijze van de Volksvertegen' woordigine;, waardoor dringende maatregelen, zonder tekort te doen aan de zelfstandigheid der Tweede Kamer en aan de degelijkheid der behandeling, door voorbereiding in commissiën snel en op tijd tot stand komen".

Versterking van den invloed des volks ook op het gebied der buitenlandsche politiek, waarmee in de afgeloopen vierjarige periode de politieke partijen zich nauwelijks hebben willen of durven inlaten, is een wensch van den Economischen Bond: „In afwachting van een desbetreffende Grondwetsherziening — zoo luidt punt 4 van zijn program — worde door de .Regeering als stelregel aangenomen, zich tot geen internationale overeenkomsten te verbinden, voordat deze volledig door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd, terwijl het beheer onzer buitenlandsche betrekkingen in het algemeen zoo openbaar mogelijk wordt gevoerd en gericht is op de handhaving der volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid van den Nederlandschen Staat, op het onderhouden van de meest vriendschappelijke betrekkingen met alle andere volkeren en het deelnemen aan alle maatregelen, die het vreedzame verkeer der volkeren en de beslechting van internationale geschillen door bemiddeling of rechtspraak kunnen bevorderen, en het volkenrecht handhaven op den grondslag van het zelfbestemmingsrecht van elke natie".

Dat daaronder ook de economische betrekkingen vallen, spreekt

Sluiten