Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de toekomst vermeden worden: de regeering behoort tot handelen in staat te zijn op het moment waarop zij dat onvermijdelijk oordeelt en eerst zoo de daad is verricht, dient de bekrachtiging er van bij de wet te worden gevraagd.

Zou voor elk ingrijpen een aparte wet worden vereischt, dan kwam er in 't geheel niets van de zaak terecht en zou de regeering eenvoudig verplicht zijn het kalf te laten verdrinken, voordat er eenige kans op demping van den put bestond.

Wij bewijzen het beginsel van den vrijen handel een beteren dienst, dan zij, die het willen verstarren tot een dogma te midden van de geweldige mededinging der volken om ons been. Wij zullen het ongerept bewaren, door het bij hooge uitzondering ter zijde te stellen, zij zullen het maken tot den inzet van een nieuwen, hevigen economischen strijd in ons land. Want als straks onze welvaart door harde maatregelen van het buitenland wordt ondermijnd, dan zal de kreet om protectie aan kracht winnen en wellicht sterker aantrekking bezitten dan te voren. Dan zal elke fout, elke nalatigheid in onze handelspolitiek, uit een halsstarrig vasthouden aan het eenmaal in geheel verschillende omstandigheden gekozen standpunt voortgekomen, zich wreken aan het beginsel zelf. Dan loopt, wie alles gaaf wilde behouden, de kans voor goed alles te verliezen, omdat hij niet tijdig een enkele baken naar 't verloop van het tij wilde verzetten.

Wij stellen den vrijhandel te hoog, wij zijn te zeer doordrongen van zijn voordeelen voor de wereld en voor ons land, dan dat wij die kwade kans zouden willen loopen.

Een andere zaak, nauw samenhangend met de internationale politiek, is de vraag, die in de politiek met de adjectieven „militaristisch" dan wel „pacifistisch" wordt aangeduid. Wij zijn geen „militaristen" en als het van ons afhing, dan zouden wij vandaag liever dan morgen oorlog en oorlogskansen uit de wereld helpen. Maar de macht beslist en niet de idee, hoezeer die wordt gevoed door de onuitsprekelijke ellende van den oorlog. Altijd is het vestigen van blijvende toestanden een zaak van macht en praktijk geweest; platonische vredesliefde heeft nimmer tot het doel gevoerd. De menschen mogen rijp zijn geworden voor het koesteren van hooge, heilzame idealen, de volken zijn minder dan ooit in staat die te verwezenlijken, tenzij uit dezen strijd een overwinnaar naar voren treedt, die, slechts vervuld van rechtvaardigheid, zijn

Sluiten