Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat het moederland in deze doet. Dat sta voorop bij de beoordeeling van de bondige koloniale paragrafen van ons program:

„Nauwere aaneensluiting van moederland en koloniën zonder prijsgeving van het beginsel der open-deur-politiek.

Bestiering en ontwikkeling van Nederlandsch Oost-Indië, Suriname en Curagao als zelfstandige rechtsgemeenschappen in den Nederlandschen Staat, met zooveel mogelijk gebruikmaking van de inheemsche intellectueele krachten; geestelijke, staatkundige en economische opvoeding der in onze koloniën en bezittingen inheemsche bevolkingsgroepen, naar hun behoeften en belangen, zooveel mogelijk met hunne medewerking en steeds met eerbiediging en gebruikmaking van hunne instellingen, zeden en gewoonten.

Bevordering in de koloniën en bezittingen van-voor de inheemsche bevolking passend onderwijs, ook op landbouw- en technisch gebied.

Bevordering der ontginning van de natuurlijke hulpbronnen der koloniën en bezittingen, in gemeenschappelijk belang dier landen en van het Moederland en onder waarborg tegen uitbuiting der inheemsche bevolking".

Wat overigens ons program behelst, het is somwijlen „oud nieuws" genoemd. Andere partijen beroepen zich er op, dat ook zij. het een plaats in hare programs hebben gegeven. Wij ontkennen dat niet. Maar het is onze grief, dat zij juist voor die eigenlijke welvaartsvragen niet genoeg belangstelling koesteren en de oplossing daarvan altoos ten achter stellen bij de zuiver „politieke" twistpunten.

Op allerlei gebied wenscht de Economische Bond de basis voor krachtige, nieuwe ontwikkeling te brengen, en wat hij juist niet wil, dat is zich bepalen tot platonische sympathiebetuigingen met de eischen, die telkens weer uit de geheele bevolking, dan wel uit groepen daarvan, in het belang des lands naar boven komen.

Uitvoerig hebben wij reeds geschreven over de sociale inzichten van den Economischen Bond. Het is niet noodig het program te dien aanzien te herhalen. Wij wenschen, bv. ten aanzien van het staatspensioen, niet terug te treden in reeds afgesloten debatten en zoo spoedig mogelijk te zorgen, dat de onbillijkheid der thans bestaande regeling worde weggenomen; wij willen overigens, dat niet langer aan gepolitiseer worde opgeofferd de totstandkoming van een gansche reeks sociale hervormingen, waarover dusver de partijen meer dan een kwarteeuw vruchteloos hebben geharreward.

Sluiten