Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel is er te doen ten bate van den buiten- en binnenlandschen handel, tot verbetering onzer wetboeken, tot ontwikkeling van het nationale en internationale verkeerswezen te land en te water, tot vestiging van een doelmatig landbouw- en middenstandscrediet, tot het productiever maken van onzen bodem, tot bevordering vau de ontwikkeling en den kunstzin van ons volk...

Juist met het doel aan dat alles in de eerste plaats te arbeiden is de Economische Bond opgericht, overtuigd als zijn oprichters waren, dat de tegenwoordig in het parlement zetelende partijen daartoe in de toekomst evenmin bij machte zullen wezen als zij het in het verleden geweest zijn. Dat doel zal niet nalaten op een groot deel van het volk zijn aantrekkingskracht uit te oefenen. Onze organisatie is nog jong, onze Bond bij velen nog onbekend en de politieke partijen hebben niets nagelaten, om in den verkiezingstijd den gevreesden mededinger verdacht te maken.

Desondanks zal hij groeien. Want dieper en dieper dringt het besef door, dat een gezonde staatkunde het belang van den staat en niet het belang der party op den voorgrond moet stellen en in eerste instantie is de politiek van den Economischen Bond een strijd tegen „de" politiek, zooals de partijen die hebben verstaan en uitgevoerd.

Sluiten