Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De schrijver van dit boek is een beroemd Noorsch rechtsgeleerde, die zich, op litterair gebied, heeft doen kennen door zijn geschriften over rechtsphilosophie, en gedurende den oorlog, door een reeks zeer oorspronkelijke opstellen in Noorsche en Deênsche dagbladen en tijdschriften. Zijn werk „De toekomst der noordelijke staten" is de stem van een onzijdige, die niet wil afgaan op de berichten en voorstellingen van tegenpartijen, maar zijn oordeel grondt op documenten en feiten. Dr. Aall heeft de officieele berichten der beide partijen grondig bestudeerd en met elkander vergeleken, terwijl hij voor de vaststelling en beoordeeling der internationale rechtsvragen over een degelijke kennis der volkenrechtelijke overeenkomsten beschikt. Als burger van een dier onzijdige „kleine natiën", die alle door de gevolgen van den oorlog, zoowel in staatkundig als in economisch opzicht, meer of minder zwaar getroffen worden, beoogt hij het belang van de volgende vragen uiteen te zetten: welke zijn de rechten der onzijdigen, van welken kant en op welke wijze zijn deze rechten geschonden, en wat kunnen de onzijdigen doen om hun rechten thans en in de toekomst naar hun beste vermogen te beschermen en te verzekeren? Hij belijdt aanhanger te zijn van een algemeene internationale rechtsorde, welke hij echter niet wil opbouwen op enkel formules en woorden, maar op werkelijke, practische instellingen. Zijn uiteenzettingen, hoe men deze ook overigens moge beoordeelen zijn doordrongen van en geleid door een sterk moreel gevoel, door scherpe logica en gezond politiek inzicht. Voor Nederland heeft het boek van Dr. Aall nog een bijzonder belang, voorzoover hij daarin de meening verdedigt, dat de levensbelangen van alle -staten van den tweeden rang in het Noorden van Europa in den grond dezelfde zijn en het best beveiligd kunnen worden door een politiek tezamengaan van Nederland met Denemarken, Zweden en Noorwegen Reeds hierom alleen verdient het werk, waarin de vragen van den oorlog en van den vrede van verschillende zijden beschouwd worden, ook bij ons de aandacht, die men er in het Noorden in breede kringen aan geschonken heeft, zoodat dadr in zeer korten tijd reeds een tweede druk noodig was.

1

Sluiten