Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. Daarentegen is hun verhouding ter zee niet naar dezelfde wet geregeld. Hier heerscht een enkele mogendheid, die honderden jaren haar wil tegenover de wenschen van alle anderen heeft gesteld en met macht alle pogingen om de vrijheidsidee'ook te water te doen huldigen, onderdrukt heeft. Dit feit heeft voor de noordelijke staten dubbele beteekenis. Zij kunnen, in een handomdraaien, beroofd worden van de staatkundige vrijheid die hun burgers als hoofdvoorwaarde voor een menschwaardig bestaan hebben beschouwd. Een voorbeeld: Wanneer de overmachtige staat heeft besloten een anderen staat, onverschillig welken, te vernietigen, dan zal hij dwangmiddelen kunnen bezigen om andere staten, die zelf onzijdig wenschen te zijn, en die in even vriendschappelijke verhouding staan tot den staat, die bedreigd wordt als tot den staat, die dreigt, er toe te brengen aan dezen vernietigingsstrijd deel te nemen. Het doet in dit geval niets ter zake, wat de reden tot den oorlog is; of de overmachtige staat aanvaller is; of de aangevallen staat te vergeefs van te voren om vrede heeft verzocht; of hij, na den aanval, te vergeefs om strijdvormen naar de regelen van het volkenrecht gevraagd en zelf zulke regelen aangeboden heeft; of de aangevallen staat om vredesonderhandelingen verzocht heeft, — ja zelfs niet, of de onzijdige staat zelf vindt, dat het besluit tot vernietiging van den anderen staat, die een van de dragers der beschaving kan zijn, een wereldhistorische misdaad is. Al het onrecht, dat despoten in den loop der tijden binnen de grenzen van hun eigen rijk gepleegd hebben, zal hier weder, maar in zeer vergroote mate, tegen den bedreigenden staat in practijk gebracht kunnen worden. En van een dergelijke overweldiging kunnen geheele, tot staatseenheid georganiseerde volken het slachtoffer worden. De aanval, waaraan de onzijdige staat op deze wijze den eenen dag gedwongen is deel te nemen tegen een anderen staat, kan den anderen dag tegen hem zeiven worden gericht. Er bestaat geen politieke overweging, die dat zou kunnen verhinderen. Ook niet, al was de onzijdige staat toevallig een staat van den tweeden rang. De kleinheid der Boefenrepublieken was geen bescherming voor hen. En de aanval zal met dezelfde middelen worden gedaan. Vandaag gij, morgen ik. Overmacht beteekent gewoonlijk hetzelfde als geweld. De noordelijke volken zijn door hun politieke overtuiging, die op hun vrijheid en hun verantwoordelijkheid tegenover de menschheid gebaseerd is, er op aangewezen, de opheffing van ieder volkenrechtelijk despotisme te eischen; zij staan er vijandig tegenover. Verder is er nog een bijzondere reden. De volken der noordelijke landen zijn afhankelijk van aanvoer. Als deze afgesneden wordt, dan worden zij in den loop van enkele maanden in ernstig gevaar gebracht. Zij zijn op deze wijze in een slechtere positie dan ieder ander volk in Europa; alle andere zijn klimatologisch en geografisch in gunstiger toestand. Het kan voor de drie volken om meer of minder tijd te doen zijn, maar lang zal geen hunner het kunnen uithouden. — Het is derhalve een levensvraag voor de noordelijke volken elk overmachtig despotisme op te heffen, dat geheele volken in hun levensbestaan kan aantasten,

Sluiten