Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

departement twee kilo boter aan twee in Duitschland geïnterneerde Russen te zenden. Na vergeefsche poging, in zeven verschillende winkels van Christiania, om het artikel voor dat doel te koopen en te verzenden, werd eindelijk buiten de stad een zaak gevonden, die zich niet had verplicht den verkoop tot zulke doeleinden te weigeren. Dat was op een Zaterdag om 3 uur 's namiddags. Den daarop volgenden Maandag om 9 uur 's morgens kreeg die zaak van haar grossier het verzoek zoo vriendelijk te willen zijn het gewone formulier tegen verkoop te onderteekenen. Ik had met niemand over mijn koop gesproken.

Een Noorsch schip kwam van een overzeesche haven in het land zonder een Britsche haven te hebben aangedaan. De Britsche legatie verbood de goederen aan de eigenaars af te leveren; er werd beslag op gelegd, totdat de partij door bederf als verloren moest worden beschouwd.

Een handelsman heeft aan een Oostenrijksch huis goederen zonder clausule aangeboden. Hij krijgt door een van zijn relaties bericht, dat hij op de zwarte lijst zal komen. Hij wendt zich tot het Britsche gezantschap en verklaart, dat hij sedert het uitbreken van den oorlog niets heeft geëxporteerd naar de centrale landen, en ontvangt het antwoord: „Neen, maar U hebt aanbiedingen gedaan". Hij beweert dat niemand, behalve hij, kennis droeg van de aanbieding, die met de gewone post verzonden was.

Noorsche visschers bij IJsland brachten hun vangst thuis. Deze werd voor geclausuleerd verklaard, omdat de vischstoomboot op de reis door een Engelsch wachtschip was aangeroepen. En de Noorsche regeering heeft onze visschers in de nabijheid van IJsland er opmerkzaam op gemaakt, dat zij het best doen zich te verstaan met het Britsche gezantschap om hun bedrijf ongestoord te kunnen uitoefenen. Hier moeten zij dan een verklaring afleggen, en daarna wordt het hun veroorloofd hun vangst naar Noorwegen te brengen.

Het Duitsche schip „Timandra" kreeg averij bij Haugesund in het begin van December 1916, en zou met Duitsche stalen platen in Haugesund gerepareerd worden. De Britsche consul verbood dit en dreigde ieder, die het zou wagen de platen naar het schip te brengen, met de zwarte lijst. Niemand waagde het. De reparatie was onmogelijk gemaakt.

Het Duitsche schip „Jupiter" strandde bij Frederiksstad in Januari 1917. „Norsk Bjergningsselskap" kwam het eerst te hulp, nadat door het Britsche gezantschap de toestemming daartoe gegeven was.... waarschijnlijk ten gevolge van het aandringen van onze regeering. Maar op bevel van den Engelschen consul werd aan het schip proviand geweigerd.

Een Duitsch stoomschip heeft drinkwater noodig; door Noorsche waterbooten werd het geweigerd. De stoomboot „Velang" moest drinkwater aan boord nemen in haringvaten. Schepen, die voor Duitschland visschen, weigert men op Noorsche werkplaatsen te repareeren. — Goederen van noordelijk Noorwegen naar -het zuiden van Noorwegen gebracht, voor Duitschland bestemd, werden op verlangen

Sluiten