Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen, die zij contrabande noemden, niet naar Nederland mochten worden gebracht, zonder dat er voor ingestaan werd, dat deze goederen in het onzijdige land zouden worden verbruikt. De Nederlandsche regeering antwoordde, dat zij niet bereid en niet gerechtigd was een dergelijke verklaring af te leggen, die zoowel met het volkenrecht als met het gesloten verdrag in strijd was. — Er werd toen een particuliere instelling gevormd, de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, — „N. O. T." — waarin de Engelschen de baas zijn om dien waarborg te geven, en daarmee was Engeland tevreden. De geheele invoer moest nu over de N. O. T. gaan. En er wordt slechts zóóveel invoer „toegelaten", als volstrekt noodzakelijk is voor de Nederlandsche consumptie. Zelfs goederen, die reeds in Nederland zijn gekomen, mogen dikwijls, als Engeland bezwaar maakt, niet uitgeleverd worden, tot groot nadeel van handeldrijvenden en landbouwers. Wat het bepalen van den prijs betreft, is de toestand natuurlijk hetzelfde. De scheepvaart van Nederland wordt streng gecontroleerd — en gereduceerd door den eisch „verplichte reizen" te maken om bunkerkolen te kunnen krijgen. De Entente verbiedt Nederlandsche goederen van de centralen naar zijn eigen koloniën te brengen. Tegelijkertijd staat Engeland aan zijn eigen onderdanen toe deze zelfde goederen naar die onzijdige landen te brengen, en het vernietigt op die wijze de Nederlandsche nijverheid. „Onze waren worden door de Engelsche vervangen. En de schade, die dit veroorzaakt, zal zich zonder twijfel ook na den oorlog nog doen gevoelen. Door zwarte lijsten heeft Engeland zeer hardhandig in ons bedrijfsleven ingegrepen. Terwijl de centrale mogendheden slechts aan haar eigen goederen voorwaarden verbinden, veroorlooft de Entente zich ons voorwaarden voor onze goederen uit onzijdige landen, zelfs uit onze koloniën voor te schrijven en eischt daarvoor van ons compensatie, terwijl haar eigen concessies slechts hierin bestaan, dat ze de moeilijkheden van onzen invoer verminderen. — Daardoor is onze invoer en uitvoer gestoord, onze handel op het buitenland in wanorde gebracht, de transitohandel via ons land, die zeer belangrijk was geworden, is nu geheel verlamd, onze handel met de koloniën heeft ten zeerste geleden; de „rantsoeneering" heeft onze geheele nijverheid geschaad, en verschillende bedrijven zijn er door stopgezet. Dit heeft tengevolge gehad, dat er zelfs een betreurenswaardig gebrek is aan handschoenen voor chirurgische operaties. Verschillende ziekenhuizen zijn daardoor zeerNbenadeeld. Industrieën, die met kapok, kurk, asbest, lak, vernis, verven èn caoutchouc hebben gewerkt, zijn door de maatregelen der Entente tot stilstand gedwongen. Evenzoo de automobielnijverheid. Engeland verhindert ons onze behoefte in andere landen te dekken. Evenzoo de borstel- eh linnenindustrie: grondstoffen, die gekocht en betaald waren, werden in Engeland opgehouden en niet vrijgegeven of in ons eigen land niet afgeleverd. Hetzelfde is thans het geval met tabak, koffie, en andere waren uit Nederlandsch-Indië."

8°. Wij zien dus: aan burgers van onzijdige landen wordt geweigerd handel te drijven met hun eigen landgenooten in het land zelf; zij

Sluiten