Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden uit hun betrekkingen ontslagen, vervolgd tot aan faillissement; hun wordt geweigerd hun goederen te verzenden aan boord van de door den staat gesubsidieerde mailschepen van hun eigen land; hun wordt bijstand geweigerd bij averij; zij worden als burgerlijk minderwaardigen gebrandmerkt en veroordeeld tot economischen dood op bevel van een buitenlandsche overheid in onzijdige landen — in ieder geval in ons land. En deze overheid kan voor haar handelingen niet ter verantwoording geroepen worden, zelfs niet tot schadeloosstelling verplicht worden. Ja, de getroffene krijgt zelfs geen opheldering, waarom hij in den zwarten pot gekomen is. Vóór mij ligt een brief van de Engelsche overheid, die op een eerbiedige vraag naar de redenen der vervolging, antwoordt, dat „men betreurt, den vrager er niet mede van dienst te kunnen zijn opheldering te geven omtrent de houding, die Britsche autoriteiten noodig geacht hebben ten opzichte van de firma aan te nemen." Engeland's optreden in ons land heeft zoodoende middeleeuwsche toestanden teruggebracht. Men wordt aangeklaagd en veroordeeld zonder vorm van proces, zelfs zonder opheldering van de reden voor de aanklacht. Op vermoedens, of op aangifte van een concurrent, of naar de luim van een buitenlandsche overheid worden de Noorsche burgerrechten miskend.

Zulke personen brandmerkt Engeland vooral, die het wagen een overtuiging over volkenrecht, volkenmoraal en menschelijkheid te hebben, die in tegenspraak is met Engelsche uithongeringsbeginselen, maar in overeenstemming met vroegere godsdienstige en menschelijke wetten. Het is niet zoo, dat hij, dien de Engelsche almacht wil verderven, een grooter zondaar ten opzichte van de menschheid moet zijn dan anderen. Schenden van een overeenkomst of iets dergelijks staat er buiten. Hiertegen treden de strafwetten van het land op en heeft de koopmansstand zijn eigen justitie. De misdaad is in den regel slechts deze: dat de betrokkene in het een of ander opzicht een zelfstandige houding tegen Engeland aanneemt, in het bijzonder door zaken te blijven doen met iemand, die burgerrecht bij de centrale mogendheden bezit. Met de staten, die Groot-Britannië beoorloogt en uithongert, mag niemand verbindingen blijven houden. — En de straf voor de misdaad een menschelijk geweten te hebben, dat verschilt van het door Engeland voorgeschrevene, is deze : zich beroofd te zien van zijn werk, het aanzien van zijn burgerlijke positie te verbeuren, zich veroordeeld te zien tot niets doen en economischen ondergang. Bovendien wordt men tot op zekere hoogte beroofd van den omgang met menschen, daar de vriendschap met iemand die „blacklisted" is, feitelijk, voor zoover men dit begrijpen kan, anderen in het gevaar brengt ook te worden getroffen.

9°. Het stelsel kan intusschen niet slechts economisch treffen. „Er is geen staat, die niet in te nemen is, zoolang een met goud beladen ezel binnen zijn grenzen kan geraken." De economische tactiek heeft ook politieke uitwerkingen. Ambtenaren, waarmede men niet ingenomen is in andere landen, zelfs regeeringen, die Engeland niet bevallen, worden ten val gebracht, zooals gebeurd is in Rusland, Grieken-

Sluiten