Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7°. Daarbij komen de sociaalpol itieke belangen. In dezen oorlog is het gebleken, dat de kapitalistische belangen van Engeland toch meer overeenstemmen met die van Rusland dan met die van Duitschland, waar de democratie een zeer groote macht gekregen heeft, wat een aanwijzing voor de politieke richting in de toekomst geeft. En behalve dat door den oorlog de verbinding in de sociaalpolitieke belangen in de beide landen aan den dag gekomen is, zijn er ook nieuwe sterke banden gelegd op economischen grondslag.

8°. Hierbij komen dan nog de militaire gezichtspunten. Het is zonder twijfel een groot strategisch voordeel voor de beide grootste mogendheden, dat zij elkander wederkeerig aanvullen en elkaar zoodoende overgroote militaire inspanning kunnen besparen; als de grootste landmacht en de sterkste zeemacht der wereld bondgenooten zijn, kunnen zij de wereldmacht naar believen onder elkaar deelen, zonder buitengewone militaire offers. Hierop waren dan ook, gelijk wel bekend is, de gemeenschappelijke krijgsoperaties van de Russische militaire macht en de Engelsche zeemacht inderdaad gebaseerd. Ook de geografische positie der beide landen geeft hun te zamen een strategische overmacht ten opzichte van mogelijke vijanden. Van het voordeel, dat in dit alles ligt, zijn de beide mogendheden zich zeer wel bewust. Het gevaar, dat hierin ligt, zal misschien te zijner tijd ook ingezien worden door andere staten dan die, welke het thans ondervonden hebben.

Als de oorlog gunstig uitvalt voor de Entente, dan zullen de belangen van Engeland — evenals die van Frankrijk — in lange lijnen evenwijdig met de Russische loopen. Valt de oorlog ongunstig voor hen uit, dan zullen de twee landen nog meer aan elkaar verbonden zijn wat betreft hun militaire belangen; hun gemeenschappelijke nederlaag zal hen" gemeenschappelijke revancheplannen doen maken en de uitvoering daarvan zal juist van hun verbond afhangen.

9°. Bij deze gemeenschap van belangen tusschen Engeland—Rusland ten nadeele van de Scandinavische landen komt een botsing van belangen tusschen Engeland en Noorwegen: Noorwegen heeft op drie na de grootste koopvaardijvloot der wereld. Deze vloot heeft in den wereldhandel een rol gespeeld en is een lastige mededingster op het gebied van de vrachtvaart. Thans gedurende den oorlog heeft zij zeker goede diensten bewezen aan de Entente. Maar zij heeft ook ergernis opgewekt, doordat zij de vrachtprijzen wilde vaststellen. De Britsche regeering is bezig haar geheele koopvaardijvloot te nationaliseeren. Maar de bedoelirig daarvan is niet slechts Engelsche burgers tegen Engelsche reederijen te beschermen, maar vooral Engeland, dus tevens de Engelsche reederijen, te beschermen tegen die van de andere landen. Sedert de dagen der acte van Navigatie is de Engelsche koopvaardijvloot de oogappel van Engeland en het eerste doel van zijn staatsbelangen geweest. Wij kunnen er dus van uitgaan, dat deze tegenstrijdigheid van belangen, die reeds bestaat en in Engeland reeds tamelijk sterk tot uiting Is gekomen tegenover onze reeders, ook zelfs in de Engelsche pers, na den oorlog nog sterker op den voorgrond zal treden. Kan een mededinging van Duitschland op het gebied van nijverheid en

Sluiten